నా ప్రేమకు కావాలా నీకు "సాక్షి"

Venkateswara Rao. I|
సుఖదుఖాఃలలో నీ బుగ్గలపై జారే క'న్నీటి' సాక్షిగా...
'భూమి' అంత చల్లనైన నీ మనస్సు సాక్షిగా...
'ఆకాశం' అంత విశాలమైన నీ హృదయం సాక్షిగా...
నీ శ్వాసలో చేరే స్వచ్ఛమైన 'గాలి' సాక్షిగా...
కోపంలో నీ కనులు కురిపించే 'నిప్పు'ల సాక్షిగా...
నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను...!


దీనిపై మరింత చదవండి :