పాల వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకుంటున్నాం...?

JOkes
Last Updated: మంగళవారం, 8 జనవరి 2019 (13:23 IST)
సీత: మీ ఇంట్లో బోరింగ్ పంప్ వేయించుకున్నారటగా.. వదినా..
పంకజం: ఆ... అవును త్వరలో పాల వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకుంటున్నాం కదా.. అందుకనే..
సీత: ఏంటీ..!
పంకజం: ఇప్పుడు నీకు చెప్పినా అర్థం కాదు కానీ.. వెళ్ళు వెళ్ళు..దీనిపై మరింత చదవండి :