జోకులు | కార్టూన్లు | చెవాకులు
ప్రధాన పేజి » వినోదం » హాస్యం » జోకులు » ఆపరేషన్ ఎవరు చేశారో తెలియకుండా...!
FILE
మాష్టారు : రాజూ! ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు డాక్టరు తన మొహాన్నీ గుడ్డతో ఎందుకు కట్టుకుంటాడురా!

రాజు : ఆపరేషన్ ఎవరు చేశారో తెలియకుండా ఉండటం కోసం.
సంబంధిత సమాచారం
Feedback Print