అపోజిషన్ వాళ్లది ద్రవ హోలీ... మనది ఘన హోలీ

వెంకటేశ్వర రావు యిమ్మడిశెట్టి, CPFC, NIFT|
WDదీనిపై మరింత చదవండి :