ఆ అమ్మాయిని పువ్వుతో పడేశా...

Venkateswara Rao. I|
WD
ఆ అందమైన అమ్మాయిని పడేశావా... ఎలా...? అడిగాడు చరణ్.
ఏం లేదురా...? 6 పువ్వులిచ్చి అందులో చివరి పువ్వు వాడిపోయే దాకా నా ప్రేమ బతికి ఉంటుందన్నా...? చెప్పాడు సురేష్.
ఆ తర్వాత ఏమయింది...? అడిగాడు చరణ్.
12 రోజుల తర్వాత ఆమె నా లవ్వులో పడింది చెప్పాడు సురేష్.
ఎలా అడిగాడు చరణ్.
6 పువ్వుల్లో ఒక ఫేక్ పువ్వును పెట్టాను. అంతే అన్నాడు సురేష్.


దీనిపై మరింత చదవండి :