కన్ను దోయి నులమ బోకురా! కృష్ణయ్యా!

Sri Krishna
వెంకటేశ్వర రావు యిమ్మడిశెట్టి, CPFC, NIFT|
WD
కన్ను దోయి నులమ బోకురా! కృష్ణయ్యా! 2
"కంటిలోన నలకలేవొ పడినవ"నుచు
బులిపిస్తూ,నటనలతో

(అను పల్లవి):
నీ కంటనున్న లోకమ్ములు
చీకటులలొ కుంగి పోవు.

"నీ కన్ను లెర్ర బడిన "వనుచు
తల్లి యశోదా,దేవకి
తల్లడిల్లుచున్నారు
భామినుల మానసములు
తెగిన వీణ తంత్రులాయె!

నీ-నిదుర రెప్పలందు-జగతి
హాయిగ శయనించెనోయీ!
కలువ కనుల 'మెలకువ 'లో
విశ్వములకు ప్రసాదములు

- కాదంబరి


దీనిపై మరింత చదవండి :