ఈ కథనానికి సంబంధించిన వ్యాఖ్యలు మూసివేయబడ్డాయి.

వ్యాఖ్యలు

vijay

పబ్ లకు అందరూ వెళ్ళరు. వాళ్ళ ఫోటోలు పోస్టర్ల మీద వెయ్యరు. TVలో రారు.
X REPORT ABUSE Date 01-12-09 (05:42 PM)

sairam

నువ్వు చూపించాలనెదె నా కొరిక
X REPORT ABUSE Date 30-11-09 (11:30 AM)

narayayanaraju

So quiet baby.
X REPORT ABUSE Date 29-11-09 (03:41 PM)