ఈ కథనానికి సంబంధించిన వ్యాఖ్యలు మూసివేయబడ్డాయి.

వ్యాఖ్యలు

Pandu RV Kuchibhotla

కేంద్ర హోం మంత్రి చిదంబరం గారు కూడా నగర పోలీస్ కమిషనర్ ని స్వతంత్రంగా వ్యవహరించమని ఆదేశించారట! OK! అందుకు అబ్బెంతరవేఁటుంటాది! పరిస్ధితి అదుపులో వున్నదని శెలవిచ్చారట?! వార్నీ ఇల్లు చల్లంగుండా - అదుపులో వుంటే పాతబస్తీ అల్లర్లు కొత్తబస్తీకెలా పాకాయి - చిదంబరంజీ? కాస్త అర్ధమయ్యేలా సొల్లు స్వామీ! ఓహో ఎవరి అదుపో చెప్పలేదుగా! అల్లరిమూకలు, నేరస్ధుల అదుపనేమో ఆయనగారి ఆంతర్యం!
X REPORT ABUSE Date 01-04-10 (04:52 AM)

Pandu RV Kuchibhotla

కేంద్ర హోం మంత్రి చిదంబరం గారు కూడా నగర పోలీస్ కమిషనర్ ని స్వతంత్రంగా వ్యవహరించమని ఆదేశించారట! OK! అందుకు అబ్బెంతరవేఁటుంటాది! పరిస్ధితి అదుపులో వున్నదని శెలవిచ్చారట?! వార్నీ ఇల్లు చల్లంగుండా - అదుపులో వుంటే పాతబస్తీ అల్లర్లు కొత్తబస్తీకెలా పాకాయి - చిదంబరంజీ? కాస్త అర్ధమయ్యేలా సొల్లు స్వామీ! ఓహో ఎవరి అదుపో చెప్పలేదుగా! అల్లరిమూకలు, నేరస్ధుల అదుపనేమో ఆయనగారి ఆంతర్యం!
X REPORT ABUSE Date 01-04-10 (04:52 AM)

Pandu RV Kuchibhotla

కేంద్ర హోం మంత్రి చిదంబరం గారు కూడా నగర పోలీస్ కమిషనర్ ని స్వతంత్రంగా వ్యవహరించమని ఆదేశించారట! OK! అందుకు అబ్బెంతరవేఁటుంటాది! పరిస్ధితి అదుపులో వున్నదని శెలవిచ్చారట?! వార్నీ ఇల్లు చల్లంగుండా - అదుపులో వుంటే పాతబస్తీ అల్లర్లు కొత్తబస్తీకెలా పాకాయి - చిదంబరంజీ? కాస్త అర్ధమయ్యేలా సొల్లు స్వామీ! ఓహో ఎవరి అదుపో చెప్పలేదుగా! అల్లరిమూకలు, నేరస్ధుల అదుపనేమో ఆయనగారి ఆంతర్యం!
X REPORT ABUSE Date 01-04-10 (04:52 AM)

Pandu RV Kuchibhotla

కేంద్ర హోం మంత్రి చిదంబరం గారు కూడా నగర పోలీస్ కమిషనర్ ని స్వతంత్రంగా వ్యవహరించమని ఆదేశించారట! OK! అందుకు అబ్బెంతరవేఁటుంటాది! పరిస్ధితి అదుపులో వున్నదని శెలవిచ్చారట?! వార్నీ ఇల్లు చల్లంగుండా - అదుపులో వుంటే పాతబస్తీ అల్లర్లు కొత్తబస్తీకెలా పాకాయి - చిదంబరంజీ? కాస్త అర్ధమయ్యేలా సొల్లు స్వామీ! ఓహో ఎవరి అదుపో చెప్పలేదుగా! అల్లరిమూకలు, నేరస్ధుల అదుపనేమో ఆయనగారి ఆంతర్యం!
X REPORT ABUSE Date 01-04-10 (04:52 AM)

Pandu RV Kuchibhotla

పనికిమాలిన కాంగీ-మంత్రివర్గానికి విస్తరణ శుద్ధ-దండుగ! రాష్ట్రపతిపాలనయే శరణ్యం! సైన్యాన్ని దించాలి! మతకల్లోలాలపై న్యాయవిచారణ చేయించి నేరస్ధులెంతటివారైనా సరే లెక్కించక వారికి భయపడక నిర్దాక్షిణ్యంగా అణచి వేయాలి.
X REPORT ABUSE Date 01-04-10 (04:22 AM)

Pandu RV Kuchibhotla

పనికిమాలిన కాంగీ-మంత్రివర్గానికి విస్తరణ శుద్ధ-దండుగ! రాష్ట్రపతిపాలనయే శరణ్యం! సైన్యాన్ని దించాలి! మతకల్లోలాలపై న్యాయవిచారణ చేయించి నేరస్ధులెంతటివారైనా సరే లెక్కించక వారికి భయపడక నిర్దాక్షిణ్యంగా అణచి వేయాలి.
X REPORT ABUSE Date 01-04-10 (04:22 AM)

Pandu RV Kuchibhotla

పనికిమాలిన కాంగీ-మంత్రివర్గానికి విస్తరణ శుద్ధ-దండుగ! రాష్ట్రపతిపాలనయే శరణ్యం! సైన్యాన్ని దించాలి! మతకల్లోలాలపై న్యాయవిచారణ చేయించి నేరస్ధులెంతటివారైనా సరే లెక్కించక వారికి భయపడక నిర్దాక్షిణ్యంగా అణచి వేయాలి.
X REPORT ABUSE Date 01-04-10 (04:22 AM)

Pandu RV Kuchibhotla

పనికిమాలిన కాంగీ-మంత్రివర్గానికి విస్తరణ శుద్ధ-దండుగ! రాష్ట్రపతిపాలనయే శరణ్యం! సైన్యాన్ని దించాలి! మతకల్లోలాలపై న్యాయవిచారణ చేయించి నేరస్ధులెంతటివారైనా సరే లెక్కించక వారికి భయపడక నిర్దాక్షిణ్యంగా అణచి వేయాలి.
X REPORT ABUSE Date 01-04-10 (04:22 AM)

Pandu RV Kuchibhotla

పనికిమాలిన కాంగీ-మంత్రివర్గానికి విస్తరణ శుద్ధ-దండుగ! రాష్ట్రపతిపాలనయే శరణ్యం! సైన్యాన్ని దించాలి! మతకల్లోలాలపై న్యాయవిచారణ చేయించి నేరస్ధులెంతటివారైనా సరే లెక్కించక వారికి భయపడక నిర్దాక్షిణ్యంగా అణచి వేయాలి.
X REPORT ABUSE Date 01-04-10 (04:22 AM)

Pandu RV Kuchibhotla

సబితమ్మ మొన్న పాతబస్తీలో పర్యటించి అంతా బాగుందని కంట్రోలు ఫ్ఫుల్లు-(FFFULLLL)-గా ఉందనీ సంతోషం వెలిబుచ్చింది - ఇప్పుడేమో అల్లర్లు కొత్తబస్తీలకు పాకి జనం ధన, మాన, ప్రాణాలకు భారీగా నష్టం వాటిల్లింది. చేతకాని హోం మంత్రి ముఖ్యమంత్రీ దిగిపోతే రాష్ట్రపతిపాలన విధించినట్లయితే పోలీసులన్నా స్వేచ్ఛగా శాంతి, భద్రతలను కాపాడగలుగుతారు. లేదా సైన్యాన్ని దింపి కవాతు చేయించి తెలుగు ప్రజలను రక్షించక తప్పదు.
X REPORT ABUSE Date 01-04-10 (04:18 AM)

Pandu RV Kuchibhotla

సబితమ్మ మొన్న పాతబస్తీలో పర్యటించి అంతా బాగుందని కంట్రోలు ఫ్ఫుల్లు-(FFFULLLL)-గా ఉందనీ సంతోషం వెలిబుచ్చింది - ఇప్పుడేమో అల్లర్లు కొత్తబస్తీలకు పాకి జనం ధన, మాన, ప్రాణాలకు భారీగా నష్టం వాటిల్లింది. చేతకాని హోం మంత్రి ముఖ్యమంత్రీ దిగిపోతే రాష్ట్రపతిపాలన విధించినట్లయితే పోలీసులన్నా స్వేచ్ఛగా శాంతి, భద్రతలను కాపాడగలుగుతారు. లేదా సైన్యాన్ని దింపి కవాతు చేయించి తెలుగు ప్రజలను రక్షించక తప్పదు.
X REPORT ABUSE Date 01-04-10 (04:18 AM)

Pandu RV Kuchibhotla

సబితమ్మ మొన్న పాతబస్తీలో పర్యటించి అంతా బాగుందని కంట్రోలు ఫ్ఫుల్లు-(FFFULLLL)-గా ఉందనీ సంతోషం వెలిబుచ్చింది - ఇప్పుడేమో అల్లర్లు కొత్తబస్తీలకు పాకి జనం ధన, మాన, ప్రాణాలకు భారీగా నష్టం వాటిల్లింది. చేతకాని హోం మంత్రి ముఖ్యమంత్రీ దిగిపోతే రాష్ట్రపతిపాలన విధించినట్లయితే పోలీసులన్నా స్వేచ్ఛగా శాంతి, భద్రతలను కాపాడగలుగుతారు. లేదా సైన్యాన్ని దింపి కవాతు చేయించి తెలుగు ప్రజలను రక్షించక తప్పదు.
X REPORT ABUSE Date 01-04-10 (04:18 AM)

Pandu RV Kuchibhotla

సబితమ్మ మొన్న పాతబస్తీలో పర్యటించి అంతా బాగుందని కంట్రోలు ఫ్ఫుల్లు-(FFFULLLL)-గా ఉందనీ సంతోషం వెలిబుచ్చింది - ఇప్పుడేమో అల్లర్లు కొత్తబస్తీలకు పాకి జనం ధన, మాన, ప్రాణాలకు భారీగా నష్టం వాటిల్లింది. చేతకాని హోం మంత్రి ముఖ్యమంత్రీ దిగిపోతే రాష్ట్రపతిపాలన విధించినట్లయితే పోలీసులన్నా స్వేచ్ఛగా శాంతి, భద్రతలను కాపాడగలుగుతారు. లేదా సైన్యాన్ని దింపి కవాతు చేయించి తెలుగు ప్రజలను రక్షించక తప్పదు.
X REPORT ABUSE Date 01-04-10 (04:18 AM)

Pandu RV Kuchibhotla

సబితమ్మ మొన్న పాతబస్తీలో పర్యటించి అంతా బాగుందని కంట్రోలు ఫ్ఫుల్లు-(FFFULLLL)-గా ఉందనీ సంతోషం వెలిబుచ్చింది - ఇప్పుడేమో అల్లర్లు కొత్తబస్తీలకు పాకి జనం ధన, మాన, ప్రాణాలకు భారీగా నష్టం వాటిల్లింది. చేతకాని హోం మంత్రి ముఖ్యమంత్రీ దిగిపోతే రాష్ట్రపతిపాలన విధించినట్లయితే పోలీసులన్నా స్వేచ్ఛగా శాంతి, భద్రతలను కాపాడగలుగుతారు. లేదా సైన్యాన్ని దింపి కవాతు చేయించి తెలుగు ప్రజలను రక్షించక తప్పదు.
X REPORT ABUSE Date 01-04-10 (04:18 AM)