ఈ కథనానికి సంబంధించిన వ్యాఖ్యలు మూసివేయబడ్డాయి.

వ్యాఖ్యలు

jaagruti,srikakulam

రోశయ్యగారి పరిపాలన బాగు0ది కనుక చిరు,జయప్రకాశ్,జగన్,జానారెడ్డి,ఒవైసీ ఆయనకు మద్దతుగా నిలబడాలి ఈస్టేట్ బాగుపడాల0టే.అపుడు వాళ్ళ0తా చరిత్రలో మైలురాళ్ళవుతారు.అపుడు ఎవరు ఏచానల్ పెట్టుకున్న ఇబ్బ0దిలేదు.
X REPORT ABUSE Date 03-04-10 (02:41 PM)

Pandu RV Kuchibhotla

వెబ్‌ దునియా వారి సైటులో ఇక మీదట ఎవరు ఎవరిపై బూతులు వ్రాసినా నేను USA లోని COMPETENT కోర్టులో కేసు వేసేది ఖాయం - అని ఇందు మూలముగా హెచ్చరిస్తున్నాను. కాబట్టి తెలుగు పాఠక మహాశయులారా! తస్మాత్‌ జాగ్రత! ఇది సమాచార-విప్లవ స్వర్ణయుగం! దొంగ పేర్లతో ఎవరు బూతులు, తిట్లూ వాడినా కనిపెట్టగలం అనీ, సమాచారహక్కు వలన వెబ్‌-దునియా వారు కోర్టుకు సమాచారమివ్వక తప్పదనీ తెలుసుకొని తెలుగు పాఠకులు సంస్కారవంతులై విజ్ఞతతో మసలగలరని నా ఆశాభావం!
X REPORT ABUSE Date 02-04-10 (05:31 AM)

Pandu RV Kuchibhotla

వెబ్‌ దునియా వారి సైటులో ఇక మీదట ఎవరు ఎవరిపై బూతులు వ్రాసినా నేను USA లోని COMPETENT కోర్టులో కేసు వేసేది ఖాయం - అని ఇందు మూలముగా హెచ్చరిస్తున్నాను. కాబట్టి తెలుగు పాఠక మహాశయులారా! తస్మాత్‌ జాగ్రత! ఇది సమాచార-విప్లవ స్వర్ణయుగం! దొంగ పేర్లతో ఎవరు బూతులు, తిట్లూ వాడినా కనిపెట్టగలం అనీ, సమాచారహక్కు వలన వెబ్‌-దునియా వారు కోర్టుకు సమాచారమివ్వక తప్పదనీ తెలుసుకొని తెలుగు పాఠకులు సంస్కారవంతులై విజ్ఞతతో మసలగలరని నా ఆశాభావం!
X REPORT ABUSE Date 02-04-10 (05:31 AM)

Pandu RV Kuchibhotla

వెబ్‌ దునియా వారి సైటులో ఇక మీదట ఎవరు ఎవరిపై బూతులు వ్రాసినా నేను USA లోని COMPETENT కోర్టులో కేసు వేసేది ఖాయం - అని ఇందు మూలముగా హెచ్చరిస్తున్నాను. కాబట్టి తెలుగు పాఠక మహాశయులారా! తస్మాత్‌ జాగ్రత! ఇది సమాచార-విప్లవ స్వర్ణయుగం! దొంగ పేర్లతో ఎవరు బూతులు, తిట్లూ వాడినా కనిపెట్టగలం అనీ, సమాచారహక్కు వలన వెబ్‌-దునియా వారు కోర్టుకు సమాచారమివ్వక తప్పదనీ తెలుసుకొని తెలుగు పాఠకులు సంస్కారవంతులై విజ్ఞతతో మసలగలరని నా ఆశాభావం!
X REPORT ABUSE Date 02-04-10 (05:31 AM)

Pandu RV Kuchibhotla

వెబ్‌ దునియా వారి సైటులో ఇక మీదట ఎవరు ఎవరిపై బూతులు వ్రాసినా నేను USA లోని COMPETENT కోర్టులో కేసు వేసేది ఖాయం - అని ఇందు మూలముగా హెచ్చరిస్తున్నాను. కాబట్టి తెలుగు పాఠక మహాశయులారా! తస్మాత్‌ జాగ్రత! ఇది సమాచార-విప్లవ స్వర్ణయుగం! దొంగ పేర్లతో ఎవరు బూతులు, తిట్లూ వాడినా కనిపెట్టగలం అనీ, సమాచారహక్కు వలన వెబ్‌-దునియా వారు కోర్టుకు సమాచారమివ్వక తప్పదనీ తెలుసుకొని తెలుగు పాఠకులు సంస్కారవంతులై విజ్ఞతతో మసలగలరని నా ఆశాభావం!
X REPORT ABUSE Date 02-04-10 (05:31 AM)

Pandu RV Kuchibhotla

వెబ్‌ దునియా వారి సైటులో ఇక మీదట ఎవరు ఎవరిపై బూతులు వ్రాసినా నేను USA లోని COMPETENT కోర్టులో కేసు వేసేది ఖాయం - అని ఇందు మూలముగా హెచ్చరిస్తున్నాను. కాబట్టి తెలుగు పాఠక మహాశయులారా! తస్మాత్‌ జాగ్రత! ఇది సమాచార-విప్లవ స్వర్ణయుగం! దొంగ పేర్లతో ఎవరు బూతులు, తిట్లూ వాడినా కనిపెట్టగలం అనీ, సమాచారహక్కు వలన వెబ్‌-దునియా వారు కోర్టుకు సమాచారమివ్వక తప్పదనీ తెలుసుకొని తెలుగు పాఠకులు సంస్కారవంతులై విజ్ఞతతో మసలగలరని నా ఆశాభావం!
X REPORT ABUSE Date 02-04-10 (05:31 AM)

Pandu RV Kuchibhotla

వెబ్‌ దునియా వారి సైటులో ఇక మీదట ఎవరు ఎవరిపై బూతులు వ్రాసినా నేను USA లోని COMPETENT కోర్టులో కేసు వేసేది ఖాయం - అని ఇందు మూలముగా హెచ్చరిస్తున్నాను. కాబట్టి తెలుగు పాఠక మహాశయులారా! తస్మాత్‌ జాగ్రత! ఇది సమాచార-విప్లవ స్వర్ణయుగం! దొంగ పేర్లతో ఎవరు బూతులు, తిట్లూ వాడినా కనిపెట్టగలం అనీ, సమాచారహక్కు వలన వెబ్‌-దునియా వారు కోర్టుకు సమాచారమివ్వక తప్పదనీ తెలుసుకొని తెలుగు పాఠకులు సంస్కారవంతులై విజ్ఞతతో మసలగలరని నా ఆశాభావం!
X REPORT ABUSE Date 02-04-10 (05:31 AM)

Pandu RV Kuchibhotla

వెబ్‌ దునియా వారి సైటులో ఇక మీదట ఎవరు ఎవరిపై బూతులు వ్రాసినా నేను USA లోని COMPETENT కోర్టులో కేసు వేసేది ఖాయం - అని ఇందు మూలముగా హెచ్చరిస్తున్నాను. కాబట్టి తెలుగు పాఠక మహాశయులారా! తస్మాత్‌ జాగ్రత! ఇది సమాచార-విప్లవ స్వర్ణయుగం! దొంగ పేర్లతో ఎవరు బూతులు, తిట్లూ వాడినా కనిపెట్టగలం అనీ, సమాచారహక్కు వలన వెబ్‌-దునియా వారు కోర్టుకు సమాచారమివ్వక తప్పదనీ తెలుసుకొని తెలుగు పాఠకులు సంస్కారవంతులై విజ్ఞతతో మసలగలరని నా ఆశాభావం!
X REPORT ABUSE Date 02-04-10 (05:31 AM)

Pandu RV Kuchibhotla

వెబ్‌ దునియా వారి సైటులో ఇక మీదట ఎవరు ఎవరిపై బూతులు వ్రాసినా నేను USA లోని COMPETENT కోర్టులో కేసు వేసేది ఖాయం - అని ఇందు మూలముగా హెచ్చరిస్తున్నాను. కాబట్టి తెలుగు పాఠక మహాశయులారా! తస్మాత్‌ జాగ్రత! ఇది సమాచార-విప్లవ స్వర్ణయుగం! దొంగ పేర్లతో ఎవరు బూతులు, తిట్లూ వాడినా కనిపెట్టగలం అనీ, సమాచారహక్కు వలన వెబ్‌-దునియా వారు కోర్టుకు సమాచారమివ్వక తప్పదనీ తెలుసుకొని తెలుగు పాఠకులు సంస్కారవంతులై విజ్ఞతతో మసలగలరని నా ఆశాభావం!
X REPORT ABUSE Date 02-04-10 (05:31 AM)

suryanarayana

వెరీ గుడ్, కాంమ్మెథ్ బాగుంది. అందరం వార్తలు చదవ వఛు.
X REPORT ABUSE Date 02-04-10 (01:47 PM)

Pandu RV Kuchibhotla

వెబ్‌ దునియా వారి సైటులో ఇక మీదట ఎవరు ఎవరిపై బూతులు వ్రాసినా నేను USA లోని COMPETENT కోర్టులో కేసు వేసేది ఖాయం - అని ఇందు మూలముగా హెచ్చరిస్తున్నాను. కాబట్టి తెలుగు పాఠక మహాశయులారా! తస్మాత్‌ జాగ్రత! ఇది సమాచార-విప్లవ స్వర్ణయుగం! దొంగ పేర్లతో ఎవరు బూతులు, తిట్లూ వాడినా కనిపెట్టగలం అనీ, సమాచారహక్కు వలన వెబ్‌-దునియా వారు కోర్టుకు సమాచారమివ్వక తప్పదనీ తెలుసుకొని తెలుగు పాఠకులు సంస్కారవంతులై విజ్ఞతతో మసలగలరని నా ఆశాభావం!
X REPORT ABUSE Date 02-04-10 (05:31 AM)

Pandu RV Kuchibhotla

వెబ్‌ దునియా వారి సైటులో ఇక మీదట ఎవరు ఎవరిపై బూతులు వ్రాసినా నేను USA లోని COMPETENT కోర్టులో కేసు వేసేది ఖాయం - అని ఇందు మూలముగా హెచ్చరిస్తున్నాను. కాబట్టి తెలుగు పాఠక మహాశయులారా! తస్మాత్‌ జాగ్రత! ఇది సమాచార-విప్లవ స్వర్ణయుగం! దొంగ పేర్లతో ఎవరు బూతులు, తిట్లూ వాడినా కనిపెట్టగలం అనీ, సమాచారహక్కు వలన వెబ్‌-దునియా వారు కోర్టుకు సమాచారమివ్వక తప్పదనీ తెలుసుకొని తెలుగు పాఠకులు సంస్కారవంతులై విజ్ఞతతో మసలగలరని నా ఆశాభావం!
X REPORT ABUSE Date 02-04-10 (05:31 AM)

Pandu RV Kuchibhotla

వెబ్‌ దునియా వారి సైటులో ఇక మీదట ఎవరు ఎవరిపై బూతులు వ్రాసినా నేను USA లోని COMPETENT కోర్టులో కేసు వేసేది ఖాయం - అని ఇందు మూలముగా హెచ్చరిస్తున్నాను. కాబట్టి తెలుగు పాఠక మహాశయులారా! తస్మాత్‌ జాగ్రత! ఇది సమాచార-విప్లవ స్వర్ణయుగం! దొంగ పేర్లతో ఎవరు బూతులు, తిట్లూ వాడినా కనిపెట్టగలం అనీ, సమాచారహక్కు వలన వెబ్‌-దునియా వారు కోర్టుకు సమాచారమివ్వక తప్పదనీ తెలుసుకొని తెలుగు పాఠకులు సంస్కారవంతులై విజ్ఞతతో మసలగలరని నా ఆశాభావం!
X REPORT ABUSE Date 02-04-10 (05:31 AM)

jvrao

అవును నాయనా!కె సి ఆర్ ఎమత కష్ట పది శిప్పులు కొన్నదూ అందరికీ తెలుసు కదా . అలా జీ మరీ కోదండ రామ్‌ ఎంథ కశ్థ పది పాథ్హా లు చెప్థున్నాదూ పాపం
X REPORT ABUSE Date 01-04-10 (06:30 PM)

raj

ఈ చెత్త నా కొడుకులు ఒక్కొక్కరు ఒక్కో చానెల్ ఓపెన్ చేసి ఆంధ్ర ప్రజలతో ఆంధ్ర డబ్బు తొ మనల్ని మోసం చేస్తున్నారు.ఈ సారి elections లొ వీల్లందిరిని ఒదిద్దాం.
X REPORT ABUSE Date 01-04-10 (05:36 PM)

Pandu RV Kuchibhotla

వెబ్‌ దునియా వారి సైటులో ఇక మీదట ఎవరు ఎవరిపై బూతులు వ్రాసినా నేను USA లోని COMPETENT కోర్టులో కేసు వేసేది ఖాయం - అని ఇందు మూలముగా హెచ్చరిస్తున్నాను. కాబట్టి తెలుగు పాఠక మహాశయులారా! తస్మాత్‌ జాగ్రత! ఇది సమాచార-విప్లవ స్వర్ణయుగం! దొంగ పేర్లతో ఎవరు బూతులు, తిట్లూ వాడినా కనిపెట్టగలం అనీ, సమాచారహక్కు వలన వెబ్‌-దునియా వారు కోర్టుకు సమాచారమివ్వక తప్పదనీ తెలుసుకొని తెలుగు పాఠకులు సంస్కారవంతులై విజ్ఞతతో మసలగలరని నా ఆశాభావం!
X REPORT ABUSE Date 02-04-10 (05:33 AM)

Pandu RV Kuchibhotla

వెబ్‌ దునియా వారి సైటులో ఇక మీదట ఎవరు ఎవరిపై బూతులు వ్రాసినా నేను USA లోని COMPETENT కోర్టులో కేసు వేసేది ఖాయం - అని ఇందు మూలముగా హెచ్చరిస్తున్నాను. కాబట్టి తెలుగు పాఠక మహాశయులారా! తస్మాత్‌ జాగ్రత! ఇది సమాచార-విప్లవ స్వర్ణయుగం! దొంగ పేర్లతో ఎవరు బూతులు, తిట్లూ వాడినా కనిపెట్టగలం అనీ, సమాచారహక్కు వలన వెబ్‌-దునియా వారు కోర్టుకు సమాచారమివ్వక తప్పదనీ తెలుసుకొని తెలుగు పాఠకులు సంస్కారవంతులై విజ్ఞతతో మసలగలరని నా ఆశాభావం!
X REPORT ABUSE Date 02-04-10 (05:33 AM)

Pandu RV Kuchibhotla

వెబ్‌ దునియా వారి సైటులో ఇక మీదట ఎవరు ఎవరిపై బూతులు వ్రాసినా నేను USA లోని COMPETENT కోర్టులో కేసు వేసేది ఖాయం - అని ఇందు మూలముగా హెచ్చరిస్తున్నాను. కాబట్టి తెలుగు పాఠక మహాశయులారా! తస్మాత్‌ జాగ్రత! ఇది సమాచార-విప్లవ స్వర్ణయుగం! దొంగ పేర్లతో ఎవరు బూతులు, తిట్లూ వాడినా కనిపెట్టగలం అనీ, సమాచారహక్కు వలన వెబ్‌-దునియా వారు కోర్టుకు సమాచారమివ్వక తప్పదనీ తెలుసుకొని తెలుగు పాఠకులు సంస్కారవంతులై విజ్ఞతతో మసలగలరని నా ఆశాభావం!
X REPORT ABUSE Date 02-04-10 (05:33 AM)

Pandu RV Kuchibhotla

వెబ్‌ దునియా వారి సైటులో ఇక మీదట ఎవరు ఎవరిపై బూతులు వ్రాసినా నేను USA లోని COMPETENT కోర్టులో కేసు వేసేది ఖాయం - అని ఇందు మూలముగా హెచ్చరిస్తున్నాను. కాబట్టి తెలుగు పాఠక మహాశయులారా! తస్మాత్‌ జాగ్రత! ఇది సమాచార-విప్లవ స్వర్ణయుగం! దొంగ పేర్లతో ఎవరు బూతులు, తిట్లూ వాడినా కనిపెట్టగలం అనీ, సమాచారహక్కు వలన వెబ్‌-దునియా వారు కోర్టుకు సమాచారమివ్వక తప్పదనీ తెలుసుకొని తెలుగు పాఠకులు సంస్కారవంతులై విజ్ఞతతో మసలగలరని నా ఆశాభావం!
X REPORT ABUSE Date 02-04-10 (05:33 AM)

swaroop

i don't know whats central government is doing....... i hope its jobless.... why it s giving permission to all those who wants to keep news channels????? so i think if i have money i can start a news channel ..... anyway thats not thier (politicians) money it is peoples blood what they are drinking and making thier publicity.... one should remember that media is very important for the development of any state or nation and this is not the way....... only andhra has so many news channels other than any state and each channel is supporting on one party and claim mistakes on other parties...... does any political party has guts to stand in elections with out distributing money and liquor i m sure no is the answer............ any state does not need politicians they want leaders to change the fate of the people and state for that poor people are looking............ years and years are going and generation are passing but no change in the society..... only one question for the politi
X REPORT ABUSE Date 01-04-10 (04:33 PM)

naren

కఅస్తపద్ద సొమ్ము కాక పొథాయ్ యెన్ని చానలెస్స్ అయీనా పెత్తొఛు
X REPORT ABUSE Date 01-04-10 (03:03 PM)

naren

గూద్
X REPORT ABUSE Date 01-04-10 (03:04 PM)

ramaiah yedupati

ఒక్ ఒక్కడు ఛానల్ eenadu నుంబెర్ ఒనె
X REPORT ABUSE Date 01-04-10 (02:19 PM)

ravuri

లోక సత్తా కి జై కొదదం
X REPORT ABUSE Date 01-04-10 (01:26 PM)

Krishna

Emi athadu nee bandhuganama!
X REPORT ABUSE Date 01-04-10 (11:57 PM)

ravuri

ఈ చెత్త నా కొడుకులు ఒక్కొక్కరు ఒక్కో చానెల్ ఓపెన్ చేసి ఆంధ్ర ప్రజలతో ఆంధ్ర డబ్బు తొ మనల్ని మోసం చేస్తున్నారు
X REPORT ABUSE Date 01-04-10 (01:25 PM)

Pandu RV Kuchibhotla

వెబ్‌ దునియా వారి సైటులో ఇక మీదట ఎవరు ఎవరిపై బూతులు వ్రాసినా నేను USA లోని COMPETENT కోర్టులో కేసు వేసేది ఖాయం - అని ఇందు మూలముగా హెచ్చరిస్తున్నాను. కాబట్టి తెలుగు పాఠక మహాశయులారా! తస్మాత్‌ జాగ్రత! ఇది సమాచార-విప్లవ స్వర్ణయుగం! దొంగ పేర్లతో ఎవరు బూతులు, తిట్లూ వాడినా కనిపెట్టగలం అనీ, సమాచారహక్కు వలన వెబ్‌-దునియా వారు కోర్టుకు సమాచారమివ్వక తప్పదనీ తెలుసుకొని తెలుగు పాఠకులు సంస్కారవంతులై విజ్ఞతతో మసలగలరని నా ఆశాభావం!
X REPORT ABUSE Date 02-04-10 (05:32 AM)

Pandu RV Kuchibhotla

వెబ్‌ దునియా వారి సైటులో ఇక మీదట ఎవరు ఎవరిపై బూతులు వ్రాసినా నేను USA లోని COMPETENT కోర్టులో కేసు వేసేది ఖాయం - అని ఇందు మూలముగా హెచ్చరిస్తున్నాను. కాబట్టి తెలుగు పాఠక మహాశయులారా! తస్మాత్‌ జాగ్రత! ఇది సమాచార-విప్లవ స్వర్ణయుగం! దొంగ పేర్లతో ఎవరు బూతులు, తిట్లూ వాడినా కనిపెట్టగలం అనీ, సమాచారహక్కు వలన వెబ్‌-దునియా వారు కోర్టుకు సమాచారమివ్వక తప్పదనీ తెలుసుకొని తెలుగు పాఠకులు సంస్కారవంతులై విజ్ఞతతో మసలగలరని నా ఆశాభావం!
X REPORT ABUSE Date 02-04-10 (05:32 AM)

Pandu RV Kuchibhotla

వెబ్‌ దునియా వారి సైటులో ఇక మీదట ఎవరు ఎవరిపై బూతులు వ్రాసినా నేను USA లోని COMPETENT కోర్టులో కేసు వేసేది ఖాయం - అని ఇందు మూలముగా హెచ్చరిస్తున్నాను. కాబట్టి తెలుగు పాఠక మహాశయులారా! తస్మాత్‌ జాగ్రత! ఇది సమాచార-విప్లవ స్వర్ణయుగం! దొంగ పేర్లతో ఎవరు బూతులు, తిట్లూ వాడినా కనిపెట్టగలం అనీ, సమాచారహక్కు వలన వెబ్‌-దునియా వారు కోర్టుకు సమాచారమివ్వక తప్పదనీ తెలుసుకొని తెలుగు పాఠకులు సంస్కారవంతులై విజ్ఞతతో మసలగలరని నా ఆశాభావం!
X REPORT ABUSE Date 02-04-10 (05:32 AM)

Pandu RV Kuchibhotla

వెబ్‌ దునియా వారి సైటులో ఇక మీదట ఎవరు ఎవరిపై బూతులు వ్రాసినా నేను USA లోని COMPETENT కోర్టులో కేసు వేసేది ఖాయం - అని ఇందు మూలముగా హెచ్చరిస్తున్నాను. కాబట్టి తెలుగు పాఠక మహాశయులారా! తస్మాత్‌ జాగ్రత! ఇది సమాచార-విప్లవ స్వర్ణయుగం! దొంగ పేర్లతో ఎవరు బూతులు, తిట్లూ వాడినా కనిపెట్టగలం అనీ, సమాచారహక్కు వలన వెబ్‌-దునియా వారు కోర్టుకు సమాచారమివ్వక తప్పదనీ తెలుసుకొని తెలుగు పాఠకులు సంస్కారవంతులై విజ్ఞతతో మసలగలరని నా ఆశాభావం!
X REPORT ABUSE Date 02-04-10 (05:32 AM)