ఈ కథనానికి సంబంధించిన వ్యాఖ్యలు మూసివేయబడ్డాయి.

వ్యాఖ్యలు

east

ఇది తప్పు.సానియా బారత్ తరపున ఆడాలి.ఇది ప్రెమ పెల్లి అయినా ఒకె.
X REPORT ABUSE Date 02-04-10 (09:56 AM)

milton

We don't want this kind of gamblers and surly she support Pakistan, and after marry Indian government should avoid this kind of things due to security regions otherwise she will be bad for India for future, Pakistani govt people even dogs also never like India, and we don't want 50/50 ,
X REPORT ABUSE Date 02-04-10 (12:14 AM)

lateef

మన దేశ సంప్రదాయం ప్రకారం భర్త ఉరే తన ఊరు అవుతుంది కాని ఈ విశయమ్లో సానియా పాకిస్తాన్ తరపున ఆడటం భరించలేరు INDIANS
X REPORT ABUSE Date 01-04-10 (03:26 PM)

turka

అరె , కావలంటె క్యాబరె Dance కూడా చెస్తాది.
X REPORT ABUSE Date 01-04-10 (02:02 PM)

hhh

అన్న ఎక్కద చెస్తది india lo na Pak lona ?
X REPORT ABUSE Date 01-04-10 (02:40 PM)