ఈ కథనానికి సంబంధించిన వ్యాఖ్యలు మూసివేయబడ్డాయి.

వ్యాఖ్యలు

sania

సానియా నీవు చాలా పెద్ద తప్పు .భారత ధెశమ్ సిగ్గుతొ ఉంది.పాకిస్థాన్ లొ నిన్ను చంపెస్తరు .
X REPORT ABUSE Date 08-04-10 (08:17 PM)

sania

శొయబ్ నా ఫ్రెంద్
X REPORT ABUSE Date 08-04-10 (08:10 PM)

saaniya

దుబాఇలొ ఉన్నానని రోజులు షోయబ్, నాది గీరాదు,
X REPORT ABUSE Date 08-04-10 (07:49 PM)

saaniya

నన్ను బాగా దెంగాదు.
X REPORT ABUSE Date 08-04-10 (07:42 PM)

saaniya

నేను దుబాఇలొ షోయబ్ సుల్లకాఇ నాకాను. బాగా రుచిగా ఉంది.
X REPORT ABUSE Date 08-04-10 (07:41 PM)

saaniya

నన్ను భారత దెస ప్రజలు క్శమిస్తారు అని ఆసిస్తున్నాను. నేను నా జీవితములొ చాలా తప్పులు చేసాను. నాకు డబ్బు మదం ఎక్కువ. పొగరు ఎక్కువ. .
X REPORT ABUSE Date 08-04-10 (07:40 PM)

panthulu

దాన్ని పూకును బాగా దెంగి దెంగి దెంగి తర్వత పూకుని కోసి కాకులకి గ్రధ్హ లకి వేయాలి .... దానికి ఇఛ్హిన అన్ని rewards అన్ని బ్యాక్‌ తీసుకోవాలి ....
X REPORT ABUSE Date 08-04-10 (06:57 PM)

panthulu

దాన్ని పూకును బాగా దెంగి దెంగి దెంగి తర్వత పూకుని కోసి కాకులకి గ్రధ్హ లకి వేయాలి .... దానికి ఇఛ్హిన అన్ని rewards అన్ని బ్యాక్‌ తీసుకోవాలి ....
X REPORT ABUSE Date 08-04-10 (06:57 PM)

bharth

దాని పు (కు) హైదరాబాద్ లొ devlop అయ్యే వరకు ఉంది devlop అవగనే పాకిస్తాను పొతుంది. ఇది న్యాయమ?
X REPORT ABUSE Date 08-04-10 (05:55 PM)

bharth

అందుకే దాని పు(కు) ఇక్కడె కొసుకొవాలి...........................................................................
X REPORT ABUSE Date 08-04-10 (05:56 PM)

bharth

సానియా పూ (కు ) కోసి ప్యాక్ చేసి పాకిస్తాను .పంపాలి.
X REPORT ABUSE Date 08-04-10 (05:46 PM)

bharth

ఏమి ఓక మనిషి సొంత నిర్ణయము తీసుకొనే హక్కు లెడ్?
X REPORT ABUSE Date 08-04-10 (05:50 PM)

HITLAR

అది పాకిస్తాన్ వెళితే బెనజీర్ భుట్టో లాగ చావల్సివస్తుంది దాని ఖర్మ
X REPORT ABUSE Date 08-04-10 (05:22 PM)

R.K.Naidu

షోయబ్ సానియా ని కొన్ని రోజులు బాగా దెంగి అంతా అయిపోయాక హైదరాబాద్ పంపడం కాయం
X REPORT ABUSE Date 08-04-10 (03:57 PM)

basheer

యౌ అరె త్రుఎ
X REPORT ABUSE Date 08-04-10 (04:13 PM)

venkat.Balaja

అన్న భాగుంది ని మతలు
X REPORT ABUSE Date 08-04-10 (04:15 PM)

kanakarao

దాని కర్మ, దాని చావు అదే తేచ్చు కున్నట్లు. కనకారావు. కొవ్వురు.
X REPORT ABUSE Date 08-04-10 (03:34 PM)

vram

saanilamja antakuminchina mudurumunja
X REPORT ABUSE Date 08-04-10 (03:30 PM)

siva

ni donga lamdi nivu maravu kadhane
X REPORT ABUSE Date 08-04-10 (02:26 PM)