ఈ కథనానికి సంబంధించిన వ్యాఖ్యలు మూసివేయబడ్డాయి.

వ్యాఖ్యలు

karthik

నీ యమ్మ్ ముసుకొర
X REPORT ABUSE Date 24-05-10 (04:07 PM)

khiladiD

నియక్క ముసుకొ రా,
X REPORT ABUSE Date 14-04-10 (10:06 AM)

orrey

ne.. am..... terusukoni vundhi...velli muyyira lan..koda...gudda paguluddi....
X REPORT ABUSE Date 14-04-10 (12:29 PM)

R.H.Naidu

అవును తిసుకొవాలి
X REPORT ABUSE Date 14-04-10 (09:18 AM)

Kala

గాలి బాగా వీస్తున్నది. యెతైనా గాలి వాతం
X REPORT ABUSE Date 13-04-10 (05:58 PM)

P

త్ర్గ్
X REPORT ABUSE Date 13-04-10 (05:31 PM)

Prathap

X REPORT ABUSE Date 13-04-10 (05:31 PM)