ఈ కథనానికి సంబంధించిన వ్యాఖ్యలు మూసివేయబడ్డాయి.

వ్యాఖ్యలు

siddeswar,manavapadu

మీరు,మీరు హైద్రాబాద్ లోకూర్చుని కోట్లు ప0చుకు తి0టున్నారు.కెసిఆర్ కోట్లు తినమరిగి మా మహబూబ్ నగర్ వైపు చూస్తలేడు.రాస్ట్ర0 మొత్త0ల మాజిల్లా మస్తు బేక్వర్ద్. అ0దువల్ల మహబూబ్ నగర్ ,నల్గొ0డ,ర0గారెద్ద్య్ కలిపి సెపెరైట్ స్టేట్‌ చేయాలి. మాకు జానారెడ్డి సియ0.
X REPORT ABUSE Date 20-04-10 (03:20 PM)

BHARGHAV

mim = kcr g-- లొ gootam
X REPORT ABUSE Date 20-04-10 (08:53 AM)

telangana

మనకు తెలంగణ వద్దు మనమే వారిని దోచుకుందాం.స్వాతంత్ర్యం వచ్చినప్పటి నిండి మనల్ని దోచుకున్నారు.ఇంకా దోచుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం (తెలంగణ వారికి)రిజర్వేషన్లు ఉద్యోగాల్లో అడుగుదాం bak log postలు మనతోనే నింపాలి. తెలంగాణ వారికి విజయవాడ, తిరుపతి,విశాఖపట్టణంల్లో ప్లాట్లు ఇండ్లు వగైరా ఆస్తులు కొనడానికి సబ్సిడిలు అడుగుదాం, తెలంగాణ వారి ఆస్తులను కొనకుండా అసెఐన్మ్ ట్(assignment) చట్టం చేసుకుందాం.ఇంకా తెలంగణ అట్రాసిటి చట్టమ్ చేసుకుందాం. తెలంగాణ వాణ్ణి ఏమేనా అంటే బొక్కలో పెట్టచ్చువిడిపోయి లాభం లేదు అ0బేద్కరిజం వంటపట్టించుకోండి.
X REPORT ABUSE Date 20-04-10 (04:43 AM)

krishna

Who is writing these articles for yahoo? One of these articles says chandrababu naidu is prajarajyam party adhinetha. Another article says everyone knows it is impossible to create a state with telangana and rayalaseema. how is it impossible when they are already together. Andhariki telusata veeni vakkanimpu. Forming a separate state with coastal districts and keeping the rest of AP intact with a name change. how is that impossible? Coasta can stand on its own and can separate. it is no big deal.
X REPORT ABUSE Date 20-04-10 (02:28 AM)

Rami reddy (medak)

బాబూ Andhraite మనను మైండ్ లెస్స పీపుల్ అనేది ఇందుకొనె, వాస్తవాలు మాత్లాదతమ నెర్చుకొ, మన ప్రాంతములొ ఉన్న పరిస్రమలు అన్ని వాళ్ళ ప్రాంతమునకు తరలిచుకుపోతే తరువాత నాసనము ఐయది మనమే. నువ్వు చదువు కున్నావా, మనము అందరము కలిసి ఉంటె కలదు సుఖం. Jai United state
X REPORT ABUSE Date 19-04-10 (11:58 PM)

Rami reddy (medak)

బాబూ Andhraite మనను మైండ్ లెస్స పీపుల్ అనేది ఇందుకొనె, వాస్తవాలు మాత్లాదతమ నెర్చుకొ, మన ప్రాంతములొ ఉన్న పరిస్రమలు అన్ని వాళ్ళ ప్రాంతమునకు తరలిచుకుపోతే తరువాత నాసనము ఐయది మనమే. నువ్వు చదువు కున్నావా, మనము అందరము కలిసి ఉంటె కలదు సుఖం.
X REPORT ABUSE Date 19-04-10 (11:57 PM)

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite! శ్రమఫలంలో సోమరిపోతుకు వాటా ఎవరిస్తార్రా తొట్టినాయాలా? ఇంట్లో తొంగుంటే KCR వాటాలిస్తాడు - దండుకొన్న దండుగసొమ్మేగా! వెళ్ళి వాడి చంకనాకరా Andhraite అనే దొంగ పేరు వెనికనక్కిన దొంగపూకు ఫేక్-Andhraiteగా!
X REPORT ABUSE Date 20-04-10 (05:40 AM)

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite! శ్రమఫలంలో సోమరిపోతుకు వాటా ఎవరిస్తార్రా తొట్టినాయాలా? ఇంట్లో తొంగుంటే KCR వాటాలిస్తాడు - దండుకొన్న దండుగసొమ్మేగా! వెళ్ళి వాడి చంకనాకరా Andhraite అనే దొంగ పేరు వెనికనక్కిన దొంగపూకు ఫేక్-Andhraiteగా!
X REPORT ABUSE Date 20-04-10 (05:40 AM)

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite! శ్రమఫలంలో సోమరిపోతుకు వాటా ఎవరిస్తార్రా తొట్టినాయాలా? ఇంట్లో తొంగుంటే KCR వాటాలిస్తాడు - దండుకొన్న దండుగసొమ్మేగా! వెళ్ళి వాడి చంకనాకరా Andhraite అనే దొంగ పేరు వెనికనక్కిన దొంగపూకు ఫేక్-Andhraiteగా!
X REPORT ABUSE Date 20-04-10 (05:40 AM)

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite! శ్రమఫలంలో సోమరిపోతుకు వాటా ఎవరిస్తార్రా తొట్టినాయాలా? ఇంట్లో తొంగుంటే KCR వాటాలిస్తాడు - దండుకొన్న దండుగసొమ్మేగా! వెళ్ళి వాడి చంకనాకరా Andhraite అనే దొంగ పేరు వెనికనక్కిన దొంగపూకు ఫేక్-Andhraiteగా!
X REPORT ABUSE Date 20-04-10 (05:40 AM)

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite! శ్రమఫలంలో సోమరిపోతుకు వాటా ఎవరిస్తార్రా తొట్టినాయాలా? ఇంట్లో తొంగుంటే KCR వాటాలిస్తాడు - దండుకొన్న దండుగసొమ్మేగా! వెళ్ళి వాడి చంకనాకరా Andhraite అనే దొంగ పేరు వెనికనక్కిన దొంగపూకు ఫేక్-Andhraiteగా!
X REPORT ABUSE Date 20-04-10 (05:40 AM)

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite! శ్రమఫలంలో సోమరిపోతుకు వాటా ఎవరిస్తార్రా తొట్టినాయాలా? ఇంట్లో తొంగుంటే KCR వాటాలిస్తాడు - దండుకొన్న దండుగసొమ్మేగా! వెళ్ళి వాడి చంకనాకరా Andhraite అనే దొంగ పేరు వెనికనక్కిన దొంగపూకు ఫేక్-Andhraiteగా!
X REPORT ABUSE Date 20-04-10 (05:40 AM)

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite! శ్రమఫలంలో సోమరిపోతుకు వాటా ఎవరిస్తార్రా తొట్టినాయాలా? ఇంట్లో తొంగుంటే KCR వాటాలిస్తాడు - దండుకొన్న దండుగసొమ్మేగా! వెళ్ళి వాడి చంకనాకరా Andhraite అనే దొంగ పేరు వెనికనక్కిన దొంగపూకు ఫేక్-Andhraiteగా!
X REPORT ABUSE Date 20-04-10 (05:40 AM)

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite! శ్రమఫలంలో సోమరిపోతుకు వాటా ఎవరిస్తార్రా తొట్టినాయాలా? ఇంట్లో తొంగుంటే KCR వాటాలిస్తాడు - దండుకొన్న దండుగసొమ్మేగా! వెళ్ళి వాడి చంకనాకరా Andhraite అనే దొంగ పేరు వెనికనక్కిన దొంగపూకు ఫేక్-Andhraiteగా!
X REPORT ABUSE Date 20-04-10 (05:40 AM)

Andhraite

Zacharaiah గారు పరిశ్రమలు వల్ల లాభాలు మీకు,మాకు ఎమైన వాటా ఇచరా ,పరిశ్రమలు వల్ల కాలుశ్యం రొగాలు రొచులు మాకు మల్లి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్‌ అవ్వి మీవె అక్కడ దోపిడి ఫైనల్ గ చచెది మేమే
X REPORT ABUSE Date 19-04-10 (10:38 PM)

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite

శ్రమఫలంలో సోమరిపోతుకు వాటా ఎవరిస్తార్రా తొట్టినాయాలా? ఇంట్లో తొంగుంటే KCR వాటాలిస్తాడు - దండుకొన్న దండుగసొమ్మేగా! వెళ్ళి వాడి చంకనాకరా Andhraite అనే దొంగ పేరు వెనికనక్కిన దొంగపూకు ఫేక్-Andhraiteగా!
X REPORT ABUSE Date 20-04-10 (05:35 AM)

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite

శ్రమఫలంలో సోమరిపోతుకు వాటా ఎవరిస్తార్రా తొట్టినాయాలా? ఇంట్లో తొంగుంటే KCR వాటాలిస్తాడు - దండుకొన్న దండుగసొమ్మేగా! వెళ్ళి వాడి చంకనాకరా Andhraite అనే దొంగ పేరు వెనికనక్కిన దొంగపూకు ఫేక్-Andhraiteగా!
X REPORT ABUSE Date 20-04-10 (05:35 AM)

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite

శ్రమఫలంలో సోమరిపోతుకు వాటా ఎవరిస్తార్రా తొట్టినాయాలా? ఇంట్లో తొంగుంటే KCR వాటాలిస్తాడు - దండుకొన్న దండుగసొమ్మేగా! వెళ్ళి వాడి చంకనాకరా Andhraite అనే దొంగ పేరు వెనికనక్కిన దొంగపూకు ఫేక్-Andhraiteగా!
X REPORT ABUSE Date 20-04-10 (05:35 AM)

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite

శ్రమఫలంలో సోమరిపోతుకు వాటా ఎవరిస్తార్రా తొట్టినాయాలా? ఇంట్లో తొంగుంటే KCR వాటాలిస్తాడు - దండుకొన్న దండుగసొమ్మేగా! వెళ్ళి వాడి చంకనాకరా Andhraite అనే దొంగ పేరు వెనికనక్కిన దొంగపూకు ఫేక్-Andhraiteగా!
X REPORT ABUSE Date 20-04-10 (05:35 AM)

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite

శ్రమఫలంలో సోమరిపోతుకు వాటా ఎవరిస్తార్రా తొట్టినాయాలా? ఇంట్లో తొంగుంటే KCR వాటాలిస్తాడు - దండుకొన్న దండుగసొమ్మేగా! వెళ్ళి వాడి చంకనాకరా Andhraite అనే దొంగ పేరు వెనికనక్కిన దొంగపూకు ఫేక్-Andhraiteగా!
X REPORT ABUSE Date 20-04-10 (05:35 AM)

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite

శ్రమఫలంలో సోమరిపోతుకు వాటా ఎవరిస్తార్రా తొట్టినాయాలా? ఇంట్లో తొంగుంటే KCR వాటాలిస్తాడు - దండుకొన్న దండుగసొమ్మేగా! వెళ్ళి వాడి చంకనాకరా Andhraite అనే దొంగ పేరు వెనికనక్కిన దొంగపూకు ఫేక్-Andhraiteగా!
X REPORT ABUSE Date 20-04-10 (05:35 AM)

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite

శ్రమఫలంలో సోమరిపోతుకు వాటా ఎవరిస్తార్రా తొట్టినాయాలా? ఇంట్లో తొంగుంటే KCR వాటాలిస్తాడు - దండుకొన్న దండుగసొమ్మేగా! వెళ్ళి వాడి చంకనాకరా Andhraite అనే దొంగ పేరు వెనికనక్కిన దొంగపూకు ఫేక్-Andhraiteగా!
X REPORT ABUSE Date 20-04-10 (05:35 AM)

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite

శ్రమఫలంలో సోమరిపోతుకు వాటా ఎవరిస్తార్రా తొట్టినాయాలా? ఇంట్లో తొంగుంటే KCR వాటాలిస్తాడు - దండుకొన్న దండుగసొమ్మేగా! వెళ్ళి వాడి చంకనాకరా Andhraite అనే దొంగ పేరు వెనికనక్కిన దొంగపూకు ఫేక్-Andhraiteగా!
X REPORT ABUSE Date 20-04-10 (05:35 AM)

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite

శ్రమఫలంలో సోమరిపోతుకు వాటా ఎవరిస్తార్రా తొట్టినాయాలా? ఇంట్లో తొంగుంటే KCR వాటాలిస్తాడు - దండుకొన్న దండుగసొమ్మేగా! వెళ్ళి వాడి చంకనాకరా Andhraite అనే దొంగ పేరు వెనికనక్కిన దొంగపూకు ఫేక్-Andhraiteగా!
X REPORT ABUSE Date 20-04-10 (05:35 AM)

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite

శ్రమఫలంలో సోమరిపోతుకు వాటా ఎవరిస్తార్రా తొట్టినాయాలా? ఇంట్లో తొంగుంటే KCR వాటాలిస్తాడు - దండుకొన్న దండుగసొమ్మేగా! వెళ్ళి వాడి చంకనాకరా Andhraite అనే దొంగ పేరు వెనికనక్కిన దొంగపూకు ఫేక్-Andhraiteగా!
X REPORT ABUSE Date 20-04-10 (05:35 AM)

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite

శ్రమఫలంలో సోమరిపోతుకు వాటా ఎవరిస్తార్రా తొట్టినాయాలా? ఇంట్లో తొంగుంటే KCR వాటాలిస్తాడు - దండుకొన్న దండుగసొమ్మేగా! వెళ్ళి వాడి చంకనాకరా Andhraite అనే దొంగ పేరు వెనికనక్కిన దొంగపూకు ఫేక్-Andhraiteగా!
X REPORT ABUSE Date 20-04-10 (05:35 AM)

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite

శ్రమఫలంలో సోమరిపోతుకు వాటా ఎవరిస్తార్రా తొట్టినాయాలా? ఇంట్లో తొంగుంటే KCR వాటాలిస్తాడు - దండుకొన్న దండుగసొమ్మేగా! వెళ్ళి వాడి చంకనాకరా Andhraite అనే దొంగ పేరు వెనికనక్కిన దొంగపూకు ఫేక్-Andhraiteగా!
X REPORT ABUSE Date 20-04-10 (05:35 AM)

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite

శ్రమఫలంలో సోమరిపోతుకు వాటా ఎవరిస్తార్రా తొట్టినాయాలా? ఇంట్లో తొంగుంటే KCR వాటాలిస్తాడు - దండుకొన్న దండుగసొమ్మేగా! వెళ్ళి వాడి చంకనాకరా Andhraite అనే దొంగ పేరు వెనికనక్కిన దొంగపూకు ఫేక్-Andhraiteగా!
X REPORT ABUSE Date 20-04-10 (05:35 AM)

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite

శ్రమఫలంలో సోమరిపోతుకు వాటా ఎవరిస్తార్రా తొట్టినాయాలా? ఇంట్లో తొంగుంటే KCR వాటాలిస్తాడు - దండుకొన్న దండుగసొమ్మేగా! వెళ్ళి వాడి చంకనాకరా Andhraite అనే దొంగ పేరు వెనికనక్కిన దొంగపూకు ఫేక్-Andhraiteగా!
X REPORT ABUSE Date 20-04-10 (05:35 AM)

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite

శ్రమఫలంలో సోమరిపోతుకు వాటా ఎవరిస్తార్రా తొట్టినాయాలా? ఇంట్లో తొంగుంటే KCR వాటాలిస్తాడు - దండుకొన్న దండుగసొమ్మేగా! వెళ్ళి వాడి చంకనాకరా Andhraite అనే దొంగ పేరు వెనికనక్కిన దొంగపూకు ఫేక్-Andhraiteగా!
X REPORT ABUSE Date 20-04-10 (05:35 AM)

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite

శ్రమఫలంలో సోమరిపోతుకు వాటా ఎవరిస్తార్రా తొట్టినాయాలా? ఇంట్లో తొంగుంటే KCR వాటాలిస్తాడు - దండుకొన్న దండుగసొమ్మేగా! వెళ్ళి వాడి చంకనాకరా Andhraite అనే దొంగ పేరు వెనికనక్కిన దొంగపూకు ఫేక్-Andhraiteగా!
X REPORT ABUSE Date 20-04-10 (05:35 AM)

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite

శ్రమఫలంలో సోమరిపోతుకు వాటా ఎవరిస్తార్రా తొట్టినాయాలా? ఇంట్లో తొంగుంటే KCR వాటాలిస్తాడు - దండుకొన్న దండుగసొమ్మేగా! వెళ్ళి వాడి చంకనాకరా Andhraite అనే దొంగ పేరు వెనికనక్కిన దొంగపూకు ఫేక్-Andhraiteగా!
X REPORT ABUSE Date 20-04-10 (05:35 AM)

దొంగపూకు ఫేక్-Andhraite

శ్రమఫలంలో సోమరిపోతుకు వాటా ఎవరిస్తార్రా తొట్టినాయాలా? ఇంట్లో తొంగుంటే KCR వాటాలిస్తాడు - దండుకొన్న దండుగసొమ్మేగా! వెళ్ళి వాడి చంకనాకరా Andhraite అనే దొంగ పేరు వెనికనక్కిన దొంగపూకు ఫేక్-Andhraiteగా!
X REPORT ABUSE Date 20-04-10 (05:35 AM)

Andhraite

Zacharaiah గారు పరిశ్రమలు వల్ల లాభాలు మీకు,మాకు ఎమైన వాటా ఇచరా ,పరిశ్రమలు వల్ల కాలుశ్యం రొగాలు రొచులు మాకు మల్లి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్‌ అవ్వి మీవె అక్కడ దోపిడి ఫైనల్ గ చచెది మేమే
X REPORT ABUSE Date 19-04-10 (10:35 PM)

Zacharaiah

ఆంధ్రా వాళ్ళు దోచుకున్నారో, దోచుకున్నారో ఒకటే గొడవ. వాళ్లు పెట్టుబడులు పెట్టారు, వ్యాపారాలు చేశారు . పరిశ్రమలు పెట్టారు. ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు. అస్సలే బీదగా విలువ లేకుండా ఉన్న స్థలాలను కోట్లు పెట్టి మీ దగ్గర కొన్నారు. మిమ్మల్ని కోటీశ్వరులను చేశారు. ఇదేనా దోచుకోవటము.
X REPORT ABUSE Date 19-04-10 (08:55 PM)

ram

yes kcr is waste fellow.he wants only money,drinks,enjoy he never think about problems of public.
X REPORT ABUSE Date 19-04-10 (08:43 PM)

rami reddy

మనము చదువుకున్నాము. నిజాఇతీగా, నిర్భయంగా మాత్లాదుదాము. నేను తెలంగానాలొ పుట్టిన మార్కెతింగ్ పెర్సన్ గా రాస్త్రము అమ్తా తిరిగినాను. నన్ను ఆంద్రా ప్రాంతములొని ప్రజలు చాలా ఆదరించారు. మన తెలంగానా ప్రాంతములొ ఉద్యమాలు తప్పితే కస్తపది పని చేయటం తక్కువ. ఇది వాస్తవం. మీరు ఏదో కె సి ఆర్ ఇస్తం వఛినత్లు మాట్లాడాడు అని మీరు కూదా అట్లా మాత్లాదవద్దు. నేను ఎంతొ మంది ఆతొవాలాలను, పూర్ పీపుల్ ను కలిసినాను. ఈ ఉద్యమాలవలను వారు చాలా నస్తపొఇనారు.. ఇది వాస్తవం. చాలా మంది దాడులు చేస్తారని సైలెంట్ గా ఉన్నారు. ఇది నిజం. మనం చదుకున్నందుకు మంచిగా అల్లొచిద్దాము. my opinion is worst politician in india k c r.
X REPORT ABUSE Date 19-04-10 (07:16 PM)

rami reddy

మనము చదువుకున్నాము. నిజాఇతీగా, నిర్భయంగా మాత్లాదుదాము. నేను తెలంగానాలొ పుట్టిన మార్కెతింగ్ పెర్సన్ గా రాస్త్రము అమ్తా తిరిగినాను. నన్ను ఆంద్రా ప్రాంతములొని ప్రజలు చాలా ఆదరించారు. మన తెలంగానా ప్రాంతములొ ఉద్యమాలు తప్పితే కస్తపది పని చేయటం తక్కువ. ఇది వాస్తవం. మీరు ఏదో కె సి ఆర్ ఇస్తం వఛినత్లు మాట్లాడాడు అని మీరు కూదా అట్లా మాత్లాదవద్దు. నేను ఎంతొ మంది ఆతొవాలాలను, పూర్ పీపుల్ ను కలిసినాను. ఈ ఉద్యమాలవలను వారు చాలా నస్తపొఇనారు.. ఇది వాస్తవం. చాలా మంది దాడులు చేస్తారని సైలెంట్ గా ఉన్నారు. ఇది నిజం. మనం చదుకున్నందుకు మంచిగా అల్లొచిద్దాము. my opinion is worst politician in india k c r.
X REPORT ABUSE Date 19-04-10 (07:16 PM)

rami reddy

మనము చదువుకున్నాము. నిజాఇతీగా, నిర్భయంగా మాత్లాదుదాము. నేను తెలంగానాలొ పుట్టిన మార్కెతింగ్ పెర్సన్ గా రాస్త్రము అమ్తా తిరిగినాను. నన్ను ఆంద్రా ప్రాంతములొని ప్రజలు చాలా ఆదరించారు. మన తెలంగానా ప్రాంతములొ ఉద్యమాలు తప్పితే కస్తపది పని చేయటం తక్కువ. ఇది వాస్తవం. మీరు ఏదో కె సి ఆర్ ఇస్తం వఛినత్లు మాట్లాడాడు అని మీరు కూదా అట్లా మాత్లాదవద్దు. నేను ఎంతొ మంది ఆతొవాలాలను, పూర్ పీపుల్ ను కలిసినాను. ఈ ఉద్యమాలవలను వారు చాలా నస్తపొఇనారు.. ఇది వాస్తవం. చాలా మంది దాడులు చేస్తారని సైలెంట్ గా ఉన్నారు. ఇది నిజం. మనం చదుకున్నందుకు మంచిగా అల్లొచిద్దాము. my opinion is worst politician in india k c r.
X REPORT ABUSE Date 19-04-10 (07:15 PM)

rami reddy

మనము చదువుకున్నాము. నిజాఇతీగా, నిర్భయంగా మాత్లాదుదాము. నేను తెలంగానాలొ పుట్టిన మార్కెతింగ్ పెర్సన్ గా రాస్త్రము అమ్తా తిరిగినాను. నన్ను ఆంద్రా ప్రాంతములొని ప్రజలు చాలా ఆదరించారు. మన తెలంగానా ప్రాంతములొ ఉద్యమాలు తప్పితే కస్తపది పని చేయటం తక్కువ. ఇది వాస్తవం. మీరు ఏదో కె సి ఆర్ ఇస్తం వఛినత్లు మాట్లాడాడు అని మీరు కూదా అట్లా మాత్లాదవద్దు. నేను ఎంతొ మంది ఆతొవాలాలను, పూర్ పీపుల్ ను కలిసినాను. ఈ ఉద్యమాలవలను వారు చాలా నస్తపొఇనారు.. ఇది వాస్తవం. చాలా మంది దాడులు చేస్తారని సైలెంట్ గా ఉన్నారు. ఇది నిజం. మనం చదుకున్నందుకు మంచిగా అల్లొచిద్దాము. my opinion is worst politician in india k c r.
X REPORT ABUSE Date 19-04-10 (07:15 PM)

rami reddy

మనము చదువుకున్నాము. నిజాఇతీగా, నిర్భయంగా మాత్లాదుదాము. నేను తెలంగానాలొ పుట్టిన మార్కెతింగ్ పెర్సన్ గా రాస్త్రము అమ్తా తిరిగినాను. నన్ను ఆంద్రా ప్రాంతములొని ప్రజలు చాలా ఆదరించారు. మన తెలంగానా ప్రాంతములొ ఉద్యమాలు తప్పితే కస్తపది పని చేయటం తక్కువ. ఇది వాస్తవం. మీరు ఏదో కె సి ఆర్ ఇస్తం వఛినత్లు మాట్లాడాడు అని మీరు కూదా అట్లా మాత్లాదవద్దు. నేను ఎంతొ మంది ఆతొవాలాలను, పూర్ పీపుల్ ను కలిసినాను. ఈ ఉద్యమాలవలను వారు చాలా నస్తపొఇనారు.. ఇది వాస్తవం. చాలా మంది దాడులు చేస్తారని సైలెంట్ గా ఉన్నారు. ఇది నిజం. మనం చదుకున్నందుకు మంచిగా అల్లొచిద్దాము. my opinion is worst politician in india k c r.
X REPORT ABUSE Date 19-04-10 (07:15 PM)

goud

గ కరీమ్ నగర్ నా...లకు సిగ్గు లెదు, కె సి ఆరు చంక నాకుతారు. మా నిజామాబాద్, అదిలాబాద్ జిల్లాల ప్రజలకు ప్రత్యక రాస్త్రం కావాలి. గిక్కదికి కె సి ఆర్ గాదు వస్తె తరిమి కొదుతాము. ఇట్లు నిజామాబాద్,అదిలాబాద్ ఐక్య కార్యాచరణ సమితి.
X REPORT ABUSE Date 19-04-10 (06:30 PM)

rami reddy (medak)

ఒరె సన్నాసుల్లారా మనాకు అన్నము పెట్టిన తల్లిరా ఆంద్రప్రదెస్. కె సి ఆర్ గాడి మాటలు విని నాసనం కావాకందిరా. మీ మాటలు చూస్తుంతె తల్లి పాలు తాగి తల్లి రొమ్ము గుడ్డు తున్నత్లు ఉందిరా. చదువుకొని బాగు పదందిరా సన్నాసుల్లారా. I born in telamgana area, but i stand for united state.
X REPORT ABUSE Date 19-04-10 (06:10 PM)

rami reddy (medak)

ఒరె సన్నాసుల్లారా మనాకు అన్నము పెట్టిన తల్లిరా ఆంద్రప్రదెస్. కె సి ఆర్ గాడి మాటలు విని నాసనం కావాకందిరా. మీ మాటలు చూస్తుంతె తల్లి పాలు తాగి తల్లి రొమ్ము గుడ్డు తున్నత్లు ఉందిరా. చదువుకొని బాగు పదందిరా సన్నాసుల్లారా. I born in telamgana area, but i stand for united state.
X REPORT ABUSE Date 19-04-10 (06:10 PM)

rami reddy (medak)

ఒరె సన్నాసుల్లారా మనాకు అన్నము పెట్టిన తల్లిరా ఆంద్రప్రదెస్. కె సి ఆర్ గాడి మాటలు విని నాసనం కావాకందిరా. మీ మాటలు చూస్తుంతె తల్లి పాలు తాగి తల్లి రొమ్ము గుడ్డు తున్నత్లు ఉందిరా. చదువుకొని బాగు పదందిరా సన్నాసుల్లారా. I born in telamgana area, but i stand for united state.
X REPORT ABUSE Date 19-04-10 (06:10 PM)