ఈ కథనానికి సంబంధించిన వ్యాఖ్యలు మూసివేయబడ్డాయి.

వ్యాఖ్యలు

Chanti

What about Aarthi Agarwal.
X REPORT ABUSE Date 07-06-10 (11:18 PM)

Ramesh

జగవతి బాబూ కోపం వస్థె
X REPORT ABUSE Date 09-03-10 (05:56 PM)

SATYAM

అబ్బ ఫగర్ కక స్ ఆ ఆ
X REPORT ABUSE Date 12-07-09 (01:18 PM)

NANDAKISHORE REDDY

పెల్లిఆయనకొత్తలొ సినిమా లొ బాగవున్నవు
X REPORT ABUSE Date 11-07-09 (11:36 AM)

seenu

మరి నేను ఎమైపొవలి
X REPORT ABUSE Date 08-07-09 (05:28 PM)

kutti

ఇధి నాకు బాగ నచింధి నువ్వు ఇలా ఉందలి.తయరు అవ్వు.
X REPORT ABUSE Date 03-07-09 (05:48 PM)

murali

గూద్
X REPORT ABUSE Date 03-07-09 (05:46 PM)