ఈ కథనానికి సంబంధించిన వ్యాఖ్యలు మూసివేయబడ్డాయి.

వ్యాఖ్యలు

NANI

హలొ friends hai
X REPORT ABUSE Date 06-04-11 (03:53 PM)

ram

hai sudha
X REPORT ABUSE Date 17-12-10 (04:43 PM)

ram

na tho matlada vachuga
X REPORT ABUSE Date 17-12-10 (04:41 PM)

ram

hai vimalavani
X REPORT ABUSE Date 17-12-10 (04:40 PM)

ram

hai vimalavani
X REPORT ABUSE Date 17-12-10 (04:38 PM)

ram

hai amayulu na tho martladandi
X REPORT ABUSE Date 17-12-10 (04:36 PM)

gousi

పొరాఅ
X REPORT ABUSE Date 21-02-11 (03:05 PM)

SRINIVAAS

its true
X REPORT ABUSE Date 18-11-10 (07:45 PM)

ramakrishna

its true in expierience whenever igo to fuck, first iwill speak
X REPORT ABUSE Date 17-06-10 (10:37 AM)

vimalavani

స్ క్ లొ ఇన్ వల్ల్ ఆవ్వ్త్తతె వీర్రయ్య0 బయtiki వస్స0డీ ఎమీ ఛ్ య లీ please tell me
X REPORT ABUSE Date 08-02-10 (10:21 AM)

vimalavani

స్ క్ లొ ఇన్ వల్ల్ ఆవ్వ్త్తతె వీర్రయ్య0 బయtiki వస్స0డీ ఎమీ ఛ్ య లీ please tell me
X REPORT ABUSE Date 08-02-10 (10:21 AM)

jk

విమల, ఎలా ఉనారు, నేను చెప్పలా, నన్ను నీ దగ్గరకి రమ్మనట్వా.
X REPORT ABUSE Date 25-02-10 (04:50 PM)

sudha

exactly right. my husband do the same...... i will excite so much
X REPORT ABUSE Date 25-10-09 (03:40 PM)

jk

సుధ, మీరు చాలా స్పందిస్తున్నారు, మీరు ఉ అంటే నేను వస్తాను. చెప్పండి.
X REPORT ABUSE Date 25-02-10 (04:39 PM)

rajkumar

we do not find more time in these mechanical hours to take more time to discuss more matters in ddetail except saturday and sundays..its correct to have as read above..
X REPORT ABUSE Date 22-08-09 (06:54 PM)

srinivasu

yes it's true but not sure 100% some couple they would like to do that some people are not i am also agree some times not at all time.
X REPORT ABUSE Date 19-08-09 (09:48 AM)