దశరథుడికి ఎంతమంది కొడుకులు?

టీచర్ : ఒరేయ్ రామూ.. దశరథ మహారాజుకి ఎంతమంది కొడుకులు. రాము : నలుగురు మేడమ్. టీచర్ : చాలా బాగా చెప్పావురా... మరి వాళ్లు పేర్లేంటో చెప్పు. రాము : మొదటివాడు, రెండోవాడు, మూడోవాడు, నాలుగోవాడు.. టీచర

pnr| Last Updated: మంగళవారం, 7 ఆగస్టు 2018 (09:16 IST)
టీచర్ : ఒరేయ్ రామూ.. దశరథ మహారాజుకి ఎంతమంది కొడుకులు.

రాము : నలుగురు మేడమ్.

టీచర్ : చాలా బాగా చెప్పావురా... మరి వాళ్లు పేర్లేంటో చెప్పు.

రాము : మొదటివాడు, రెండోవాడు, మూడోవాడు, నాలుగోవాడు..

టీచర్ : ఆఁ...దీనిపై మరింత చదవండి :