రోజువారీ జాతకం

  • బీఎస్ఇ 38111 20
  • ఎన్‌ఎస్ఇ 11462 3
  • బంగారం 31668 16
  • వెండి 37969 62
19 Mar 2019 | 10:10 IST