రోజువారీ జాతకం

  • బీఎస్ఇ 35150 190
  • ఎన్‌ఎస్ఇ 10549 61
  • బంగారం 31825 203
  • వెండి 38175 194
11 Dec 2018 Closing