రోజువారీ జాతకం

  • బీఎస్ఇ 35960 714
  • ఎన్‌ఎస్ఇ 10488 205
  • బంగారం 31582 13
  • వెండి 37798 174
10 Dec 2018 Closing