స్త్రీకి ముక్కు భాగంలో ఎర్రని పుట్టుమచ్చ ఉన్నచో..?

mole
Last Updated: సోమవారం, 7 జనవరి 2019 (13:52 IST)
ఇంతిముక్కుతుదను యెఱ్ఱని యొకమచ్చ
గల్గేనేని రాజకాంతయగును..
అదియు నల్లనైన హరియించు భర్తను
గాకయున్న వేళ్యకాంతయగును.

స్త్రీకి ముక్కు చివరభాగాన మచ్చ ఉన్నచో తలచిన కార్యములు ఎవరు అడ్డువచ్చినను చేసి తీరుతారు. ముక్కునుకు సమీపమున నుండు మచ్చలు కూడ ఈ ఫలితాలనే కలుగజేయును. ముక్కు చివరి భాగంలో ఎర్రని ఉన్నచో విధవయగును లేదా జారిణియగును.

కంఠేచ పార్శ్వయోర్వాసి తిలకాకృతి చిహ్నకే
ప్రథమప్రసవే పుత్రం ప్రాప్నుయా న్నాత్ర సంశయః..

స్త్రీకి కంఠమునందు గాని, పిక్కలందుగాని తిలకా కారంలో పుట్టుమచ్చ ఉన్నచో ఆ స్త్రీకి మొదట పుత్రసంతానం కలుగును. ఆ మచ్చ ఎడమ భాగంలో ఉన్నచో సకలసంపదలు చేకూరును. కుడిభాగమునందు ఉన్నచో సామాన్య జీవితమును కలిగియుండును. మరియు ఈ ఫలితాలు వాటి రంగు ననుసరించి చెప్పవలయును.దీనిపై మరింత చదవండి :