దారిద్ర్య దహన శివస్తోత్రం

కార్తీక మాసంలో శివునిని ఈ స్తోత్రము ద్వారా స్తుతించినట్లైతే దారిద్ర్యాలు తొలగిపోతాయి. అష్టైశ్వర్యాలు చేకూరుతాయి. ఈతిబాధలుండవని ఆధ్యాత్మిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. విశ్వేశ్వరాయ నరకార్ణవ తారణాయ కర్ణా

lord shiva
selvi| Last Updated: శుక్రవారం, 17 నవంబరు 2017 (14:42 IST)
కార్తీక మాసంలో శివునిని ఈ స్తోత్రము ద్వారా స్తుతించినట్లైతే దారిద్ర్యాలు తొలగిపోతాయి. అష్టైశ్వర్యాలు చేకూరుతాయి. ఈతిబాధలుండవని ఆధ్యాత్మిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

విశ్వేశ్వరాయ నరకార్ణవ తారణాయ
కర్ణామృతాయ శశిశేఖరధారణాయ ।
కర్పూరకాంతిధవళాయ జటాధరాయ
దారిద్ర్య దుఃఖదహనాయ నమః శివాయ ॥ ౧॥

గౌరీప్రియాయ రజనీశకళాధరాయ
కాలాంతకాయ భుజగాధిప కంకణాయ ।
గంగాధరాయ గజరాజ విమర్దనాయ
దారిద్ర్య దుఃఖదహనాయ నమః శివాయ ॥ ౨॥

భక్తప్రియాయ భవరోగ భయాపహాయ
ఉగ్రాయ దుఃఖభవసాగరతారణాయ ।
జ్యోతిర్మయాయ గుణనామ సునృత్యకాయ
దారిద్ర్య దుఃఖదహనాయ నమః శివాయ ॥ ౩॥

చర్మాంబరాయ శవభస్మవిలేపనాయ
భాలేక్షణాయ మణికుణ్డలమణ్డితాయ ।
మంజీరపాదయుగళాయ జటాధరాయ
దారిద్ర్య దుఃఖదహనాయ నమః శివాయ ॥ ౪॥

పఞ్చాననాయ ఫణిరాజవిభూషణాయ
హేమాంశుకాయ భువనత్రయమణ్డితాయ ।
ఆనన్దభూమివరదాయ తమోమయాయ
దారిద్ర్య దుఃఖదహనాయ నమః శివాయ ॥ ౫॥

భానుప్రియాయ భవసాగరతారణాయ
కాలాన్తకాయ కమలాసనపూజితాయ ।
నేత్రత్రయాయ శుభలక్షణ లక్షితాయ
దారిద్ర్య దుఃఖదహనాయ నమః శివాయ ॥ ౬॥

రామప్రియాయ రఘునాథవరప్రదాయ
నాగ/నామ ప్రియాయ నరకార్ణవతారణాయ ।
పుణ్యేషు పుణ్యభరితాయ సురార్చితాయ
దారిద్ర్య దుఃఖదహనాయ నమః శివాయ ॥ ౭॥

ముక్తేశ్వరాయ ఫలదాయ గణేశ్వరాయ
గీతప్రియాయ వృషభేశ్వరవాహనాయ ।
మాతఙ్గచర్మవసనాయ మహేశ్వరాయ
దారిద్ర్య దుఃఖదహనాయ నమః శివాయ ॥ ౮॥

వసిష్ఠేన కృతం స్తోత్రం సర్వరోగనివారణం ।
సర్వసంపత్కరం శీఘ్రం పుత్రపౌత్రాదివర్ధనమ్ ।
త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం స హి స్వర్గమవాప్నుయాత్ ॥ ౯॥
॥ ఇతి శ్రీవసిష్ఠవిరచితం దారిద్ర్యదహనశివస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ॥దీనిపై మరింత చదవండి :