శ్రీ మహాలక్ష్మీ సహస్ర నామ స్తోత్రం

అక్షయ తృతీయ నాడు శ్రీ మహాలక్ష్మీ సహస్ర నామ స్తోత్రాన్ని పఠిస్తే సకల శుభాలు చేకూరుతాయి. శ్రీః పద్మా ప్రకృతిః సత్త్వా శాన్తా చిచ్ఛక్తిరవ్యయా । కేవలా నిష్కలా శుద్ధా వ్యాపినీ వ్యోమవిగ్రహా ॥ వ్యోమపద్మకృత

selvi| Last Updated: మంగళవారం, 17 ఏప్రియల్ 2018 (11:59 IST)
నాడు శ్రీ మహాలక్ష్మీ సహస్ర నామ స్తోత్రాన్ని పఠిస్తే సకల శుభాలు చేకూరుతాయి. 
 
శ్రీః పద్మా ప్రకృతిః సత్త్వా శాన్తా చిచ్ఛక్తిరవ్యయా ।
కేవలా నిష్కలా శుద్ధా వ్యాపినీ వ్యోమవిగ్రహా ॥
వ్యోమపద్మకృతాధారా పరా వ్యోమామృతోద్భవా ।
నిర్వ్యోమా వ్యోమమధ్యస్థా పఞ్చవ్యోమపదాశ్రితా ॥
అచ్యుతా వ్యోమనిలయా పరమానన్దరూపిణీ ।
నిత్యశుద్ధా నిత్యతృప్తా నిర్వికారా నిరీక్షణా ॥
జ్ఞానశక్తిః కర్తృశక్తిర్భోక్తృశక్తిః శిఖావహా ।
స్నేహాభాసా నిరానన్దా విభూతిర్విమలాచలా ॥
అనన్తా వైష్ణవీ వ్యక్తా విశ్వానన్దా వికాసినీ ।
శక్తిర్విభిన్నసర్వార్తిః సముద్రపరితోషిణీ ॥
మూర్తిః సనాతనీ హార్దీ నిస్తరఙ్గా నిరామయా ।
జ్ఞానజ్ఞేయా జ్ఞానగమ్యా జ్ఞానజ్ఞేయవికాసినీ ॥
స్వచ్ఛన్దశక్తిర్గహనా నిష్కమ్పార్చిః సునిర్మలా ।
స్వరూపా సర్వగా పారా బృంహిణీ సుగుణోర్జితా ॥
అకలఙ్కా నిరాధారా నిఃసఙ్కల్పా నిరాశ్రయా ।
అసఙ్కీర్ణా సుశాన్తా చ శాశ్వతీ భాసురీ స్థిరా ॥
అనౌపమ్యా నిర్వికల్పా నియన్త్రీ యన్త్రవాహినీ ।
అభేద్యా భేదినీ భిన్నా భారతీ వైఖరీ ఖగా ॥
అగ్రాహ్యా గ్రాహికా గూఢా గమ్భీరా విశ్వగోపినీ ।
అనిర్దేశ్యా ప్రతిహతా నిర్బీజా పావనీ పరా ॥
అప్రతర్క్యా పరిమితా భవభ్రాన్తివినాశినీ ।
ఏకా ద్విరూపా త్రివిధా అసఙ్ఖ్యాతా సురేశ్వరీ ॥
సుప్రతిష్ఠా మహాధాత్రీ స్థితిర్వృద్ధిర్ధ్రువా గతిః ।
ఈశ్వరీ మహిమా ఋద్ధిః ప్రమోదా ఉజ్జ్వలోద్యమా ॥
అక్షయా వర్థమానా చ సుప్రకాశా విహఙ్గమా ।
నీరజా జననీ నిత్యా జయా రోచిష్మతీ శుభా ॥
తపోనుదా చ జ్వాలా చ సుదీప్తిశ్చాంశుమాలినీ ।
అప్రమేయా త్రిధా సూక్ష్మా పరా నిర్వాణదాయినీ ॥
అవదాతా సుశుద్ధా చ అమోఘాఖ్యా పరమ్పరా ।
సన్ధానకీ శుద్ధవిద్యా సర్వభూతమహేశ్వరీ ॥
లక్ష్మీస్తుష్టిర్మహాధీరా శాన్తిరాపూరణానవా ।
అనుగ్రహా శక్తిరాద్యా జగజ్జ్యేష్ఠా జగద్విధిః ॥
సత్యా ప్రహ్వా క్రియా యోగ్యా అపర్ణా హ్లాదినీ శివా ।
సమ్పూర్ణాహ్లాదినీ శుద్ధా జ్యోతిష్మత్యమృతావహా ॥
రజోవత్యర్కప్రతిభాఽఽకర్షిణీ కర్షిణీ రసా ।
పరా వసుమతీ దేవీ కాన్తిః శాన్తిర్మతిః కలా ॥
కలా కలఙ్కరహితా విశాలోద్దీపనీ రతిః ।
సమ్బోధినీ హారిణీ చ ప్రభావా భవభూతిదా ॥
అమృతస్యన్దినీ జీవా జననీ ఖణ్డికా స్థిరా ।
ధూమా కలావతీ పూర్ణా భాసురా సుమతీరసా ॥
శుద్ధా ధ్వనిః సృతిః సృష్టిర్వికృతిః కృష్టిరేవ చ ।
ప్రాపణీ ప్రాణదా ప్రహ్వా విశ్వా పాణ్డురవాసినీ ॥
అవనిర్వజ్రనలికా చిత్రా బ్రహ్మాణ్డవాసినీ ।
అనన్తరూపానన్తాత్మానన్తస్థానన్తసమ్భవా ॥
మహాశక్తిః ప్రాణశక్తిః ప్రాణదాత్రీ ఋతమ్భరా ।
మహాసమూహా నిఖిలా ఇచ్ఛాధారా సుఖావహా ॥
ప్రత్యక్షలక్ష్మీర్నిష్కమ్పా ప్రరోహాబుద్ధిగోచరా ।
నానాదేహా మహావర్తా బహుదేహవికాసినీ ॥
సహస్రాణీ ప్రధానా చ న్యాయవస్తుప్రకాశికా ।
సర్వాభిలాషపూర్ణేచ్ఛా సర్వా సర్వార్థభాషిణీ ॥
నానాస్వరూపచిద్ధాత్రీ శబ్దపూర్వా పురాతనీ ।
వ్యక్తావ్యక్తా జీవకేశా సర్వేచ్ఛాపరిపూరితా ॥
సఙ్కల్పసిద్ధా సాఙ్ఖ్యేయా తత్త్వగర్భా ధరావహా ।
భూతరూపా చిత్స్వరూపా త్రిగుణా గుణగర్వితా ॥
ప్రజాపతీశ్వరీ రౌద్రీ సర్వాధారా సుఖావహా ।
కల్యాణవాహికా కల్యా కలికల్మషనాశినీ ॥
నీరూపోద్భిన్నసన్తానా సుయన్త్రా త్రిగుణాలయా ।
మహామాయా యోగమాయా మహాయోగేశ్వరీ ప్రియా ॥
మహాస్త్రీ విమలా కీర్తిర్జయా లక్ష్మీర్నిరఞ్జనా ।
ప్రకృతిర్భగవన్మాయా శక్తిర్నిద్రా యశస్కరీ ॥
చిన్తా బుద్ధిర్యశః ప్రజ్ఞా శాన్తిః సుప్రీతివర్ద్ధినీ ।
ప్రద్యుమ్నమాతా సాధ్వీ చ సుఖసౌభాగ్యసిద్ధిదా ॥
కాష్ఠా నిష్ఠా ప్రతిష్ఠా చ జ్యేష్ఠా శ్రేష్ఠా జయావహా ।
సర్వాతిశాయినీ ప్రీతిర్విశ్వశక్తిర్మహాబలా ॥
వరిష్ఠా విజయా వీరా జయన్తీ విజయప్రదా ।
హృద్గృహా గోపినీ గుహ్యా గణగన్ధర్వసేవితా ॥
యోగీశ్వరీ యోగమాయా యోగినీ యోగసిద్ధిదా ।
మహాయోగేశ్వరవృతా యోగా యోగేశ్వరప్రియా ॥
బ్రహ్మేన్ద్రరుద్రనమితా సురాసురవరప్రదా ।
త్రివర్త్మగా త్రిలోకస్థా త్రివిక్రమపదోద్భవా ॥
సుతారా తారిణీ తారా దుర్గా సన్తారిణీ పరా ।
సుతారిణీ తారయన్తీ భూరితారేశ్వరప్రభా ॥
గుహ్యవిద్యా యజ్ఞవిద్యా మహావిద్యా సుశోభితా ।
అధ్యాత్మవిద్యా విఘ్నేశీ పద్మస్థా పరమేష్ఠినీ ॥
ఆన్వీక్షికీ త్రయీ వార్తా దణ్డనీతిర్నయాత్మికా ।
గౌరీ వాగీశ్వరీ గోప్త్రీ గాయత్రీ కమలోద్భవా ॥
విశ్వమ్భరా విశ్వరూపా విశ్వమాతా వసుప్రదా ।
సిద్ధిః స్వాహా స్వధా స్వస్తిః సుధా సర్వార్థసాధినీ ॥
ఇచ్ఛా సృష్టిర్ద్యుతిర్భూతిః కీర్తిః శ్రద్ధా దయామతిః ।
శ్రుతిర్మేధా ధృతిర్హ్రీః శ్రీర్విద్యా విబుధవన్దితా ॥
అనసూయా ఘృణా నీతిర్నిర్వృతిః కామధుక్కరా ।
ప్రతిజ్ఞా సన్తతిర్భూతిర్ద్యౌః ప్రజ్ఞా విశ్వమానినీ ॥
స్మృతిర్వాగ్విశ్వజననీ పశ్యన్తీ మధ్యమా సమా ।
సన్ధ్యా మేధా ప్రభా భీమా సర్వాకారా సరస్వతీ ॥
కాఙ్క్షా మాయా మహామాయా మోహినీ మాధవప్రియా ।
సౌమ్యాభోగా మహాభోగా భోగినీ భోగదాయినీ ॥
సుధౌతకనకప్రఖ్యా సువర్ణకమలాసనా ।
హిరణ్యగర్భా సుశ్రోణీ హారిణీ రమణీ రమా ॥
చన్ద్రా హిరణ్మయీ జ్యోత్స్నా రమ్యా శోభా శుభావహా ।
త్రైలోక్యమణ్డనా నారీ నరేశ్వరవరార్చితా ॥
త్రైలోక్యసున్దరీ రామా మహావిభవవాహినీ ।
పద్మస్థా పద్మనిలయా పద్మమాలావిభూషితా ॥
పద్మయుగ్మధరా కాన్తా దివ్యాభరణభూషితా ।
విచిత్రరత్నముకుటా విచిత్రామ్బరభూషణా ॥
విచిత్రమాల్యగన్ధాఢ్యా విచిత్రాయుధవాహనా ।
మహానారాయణీ దేవీ వైష్ణవీ వీరవన్దితా ॥
కాలసఙ్కర్షిణీ ఘోరా తత్త్వసఙ్కర్షిణీకలా ।
జగత్సమ్పూరణీ విశ్వా మహావిభవభూషణా ॥
వారుణీ వరదా వ్యాఖ్యా ఘణ్టాకర్ణవిరాజితా ।
నృసింహీ భైరవీ బ్రాహ్మీ భాస్కరీ వ్యోమచారిణీ ॥
ఐన్ద్రీ కామధేనుః సృష్టిః కామయోనిర్మహాప్రభా ।
దృష్టా కామ్యా విశ్వశక్తిర్బీజగత్యాత్మదర్శనా ॥
గరుడారూఢహృదయా చాన్ద్రీ శ్రీర్మధురాననా ।
మహోగ్రరూపా వారాహీ నారసింహీ హతాసురా ॥
యుగాన్తహుతభుగ్జ్వాలా కరాలా పిఙ్గలాకలా ।
త్రైలోక్యభూషణా భీమా శ్యామా త్రైలోక్యమోహినీ ॥
మహోత్కటా మహారక్తా మహాచణ్డా మహాసనా ।
శఙ్ఖినీ లేఖినీ స్వస్థా లిఖితా ఖేచరేశ్వరీ ॥
భద్రకాలీ చైకవీరా కౌమారీ భవమాలినీ ।
కల్యాణీ కామధుగ్జ్వాలాముఖీ చోత్పలమాలికా ॥
బాలికా ధనదా సూర్యా హృదయోత్పలమాలికా ।
అజితా వర్షిణీ రీతిర్భరుణ్డా గరుడాసనా ॥
వైశ్వానరీ మహామాయా మహాకాలీ విభీషణా ।
మహామన్దారవిభవా శివానన్దా రతిప్రియా ॥
ఉద్రీతిః పద్మమాలా చ ధర్మవేగా విభావనీ ।
సత్క్రియా దేవసేనా చ హిరణ్యరజతాశ్రయా ॥
సహసావర్తమానా చ హస్తినాదప్రబోధినీ ।
హిరణ్యపద్మవర్ణా చ హరిభద్రా సుదుర్ద్ధరా ॥ 
సూర్యా హిరణ్యప్రకటసదృశీ హేమమాలినీ ।
పద్మాననా నిత్యపుష్టా దేవమాతా మృతోద్భవా ॥
మహాధనా చ యా శృఙ్గీ కర్ద్దమీ కమ్బుకన్ధరా ।
ఆదిత్యవర్ణా చన్ద్రాభా గన్ధద్వారా దురాసదా ॥
వరాచితా వరారోహా వరేణ్యా విష్ణువల్లభా ।
కల్యాణీ వరదా వామా వామేశీ విన్ధ్యవాసినీ ॥
యోగనిద్రా యోగరతా దేవకీ కామరూపిణీ ।
కంసవిద్రావిణీ దుర్గా కౌమారీ కౌశికీ క్షమా ॥
కాత్యాయనీ కాలరాత్రిర్నిశితృప్తా సుదుర్జయా ।
విరూపాక్షీ విశాలాక్షీ భక్తానామ్పరిరక్షిణీ ॥
బహురూపా స్వరూపా చ విరూపా రూపవర్జితా ।
ఘణ్టానినాదబహులా జీమూతధ్వనినిఃస్వనా ॥ 
మహాదేవేన్ద్రమథినీ భ్రుకుటీకుటిలాననా ।
సత్యోపయాచితా చైకా కౌబేరీ బ్రహ్మచారిణీ ॥
ఆర్యా యశోదా సుతదా ధర్మకామార్థమోక్షదా ।
దారిద్ర్యదుఃఖశమనీ ఘోరదుర్గార్తినాశినీ ॥
భక్తార్తిశమనీ భవ్యా భవభర్గాపహారిణీ ।
క్షీరాబ్ధితనయా పద్మా కమలా ధరణీధరా ॥
రుక్మిణీ రోహిణీ సీతా సత్యభామా యశస్వినీ ।
ప్రజ్ఞాధారామితప్రజ్ఞా వేదమాతా యశోవతీ ॥
సమాధిర్భావనా మైత్రీ కరుణా భక్తవత్సలా ।
అన్తర్వేదీ దక్షిణా చ బ్రహ్మచర్యపరాగతిః ॥
దీక్షా వీక్షా పరీక్షా చ సమీక్షా వీరవత్సలా ।
అమ్బికా సురభిః సిద్ధా సిద్ధవిద్యాధరార్చితా ॥
సుదీక్షా లేలిహానా చ కరాలా విశ్వపూరకా ।
విశ్వసన్ధారిణీ దీప్తిస్తాపనీ తాణ్డవప్రియా ॥ 
ఉద్భవా విరజా రాజ్ఞీ తాపనీ బిన్దుమాలినీ ।
క్షీరధారాసుప్రభావా లోకమాతా సువర్చసా ॥ 
హవ్యగర్భా చాజ్యగర్భా జుహ్వతోయజ్ఞసమ్భవా ।
ఆప్యాయనీ పావనీ చ దహనీ దహనాశ్రయా ॥
మాతృకా మాధవీ ముఖ్యా మోక్షలక్ష్మీర్మహర్ద్ధిదా ।
సర్వకామప్రదా భద్రా సుభద్రా సర్వమఙ్గలా ॥ 
శ్వేతా సుశుక్లవసనా శుక్లమాల్యానులేపనా ।
హంసా హీనకరీ హంసీ హృద్యా హృత్కమలాలయా ॥ 
సితాతపత్రా సుశ్రోణీ పద్మపత్రాయతేక్షణా ।
సావిత్రీ సత్యసఙ్కల్పా కామదా కామకామినీ ॥ 
దర్శనీయా దృశా దృశ్యా స్పృశ్యా సేవ్యా వరాఙ్గనా ।
భోగప్రియా భోగవతీ భోగీన్ద్రశయనాసనా ॥ 
ఆర్ద్రా పుష్కరిణీ పుణ్యా పావనీ పాపసూదనీ ।
శ్రీమతీ చ శుభాకారా పరమైశ్వర్యభూతిదా ॥ 
అచిన్త్యానన్తవిభవా భవభావవిభావనీ ।
నిశ్రేణిః సర్వదేహస్థా సర్వభూతనమస్కృతా ॥ 
బలా బలాధికా దేవీ గౌతమీ గోకులాలయా ।
తోషిణీ పూర్ణచన్ద్రాభా ఏకానన్దా శతాననా ॥ 
ఉద్యాననగరద్వారహర్మ్యోపవనవాసినీ ।
కూష్మాణ్డా దారుణా చణ్డా కిరాతీ నన్దనాలయా ॥
కాలాయనా కాలగమ్యా భయదా భయనాశినీ ।
సౌదామనీ మేఘరవా దైత్యదానవమర్దినీ ॥ 
జగన్మాతా భయకరీ భూతధాత్రీ సుదుర్లభా ।
కాశ్యపీ శుభదాతా చ వనమాలా శుభావరా ॥ 
ధన్యా ధన్యేశ్వరీ ధన్యా రత్నదా వసువర్ద్ధినీ ।
గాన్ధర్వీ రేవతీ గఙ్గా శకునీ విమలాననా ॥
ఇడా శాన్తికరీ చైవ తామసీ కమలాలయా ।
ఆజ్యపా వజ్రకౌమారీ సోమపా కుసుమాశ్రయా ॥ 
జగత్ప్రియా చ సరథా దుర్జయా ఖగవాహనా ।
మనోభవా కామచారా సిద్ధచారణసేవితా ॥ 
వ్యోమలక్ష్మీర్మహాలక్ష్మీస్తేజోలక్ష్మీః సుజాజ్వలా ।
రసలక్ష్మీర్జగద్యోనిర్గన్ధలక్ష్మీర్వనాశ్రయా ॥ 
శ్రవణా శ్రావణీ నేత్రీ రసనాప్రాణచారిణీ ।
విరిఞ్చిమాతా విభవా వరవారిజవాహనా ॥ 
వీర్యా వీరేశ్వరీ వన్ద్యా విశోకా వసువర్ద్ధినీ ।
అనాహతా కుణ్డలినీ నలినీ వనవాసినీ ॥
గాన్ధారిణీన్ద్రనమితా సురేన్ద్రనమితా సతీ ।
సర్వమఙ్గల్యమాఙ్గల్యా సర్వకామసమృద్ధిదా ॥
సర్వానన్దా మహానన్దా సత్కీర్తిః సిద్ధసేవితా ।
సినీవాలీ కుహూ రాకా అమా చానుమతిర్ద్యుతిః ॥
అరున్ధతీ వసుమతీ భార్గవీ వాస్తుదేవతా ।
మాయూరీ వజ్రవేతాలీ వజ్రహస్తా వరాననా ॥ 
అనఘా ధరణిర్ధీరా ధమనీ మణిభూషణా ।
రాజశ్రీ రూపసహితా బ్రహ్మశ్రీర్బ్రహ్మవన్దితా ॥
జయశ్రీర్జయదా జ్ఞేయా సర్గశ్రీః స్వర్గతిః సతామ్ ।
సుపుష్పా పుష్పనిలయా ఫలశ్రీర్నిష్కలప్రియా ॥
ధనుర్లక్ష్మీస్త్వమిలితా పరక్రోధనివారిణీ ।
కద్రూర్ద్ధనాయుః కపిలా సురసా సురమోహినీ ॥ 
మహాశ్వేతా మహానీలా మహామూర్తిర్విషాపహా ।
సుప్రభా జ్వాలినీ దీప్తిస్తృప్తిర్వ్యాప్తిః ప్రభాకరీ ॥ 
తేజోవతీ పద్మబోధా మదలేఖారుణావతీ ।
రత్నా రత్నావలీ భూతా శతధామా శతాపహా ॥ 
త్రిగుణా ఘోషిణీ రక్ష్యా నర్ద్దినీ ఘోషవర్జితా ।
సాధ్యా దితిర్దితిదేవీ మృగవాహా మృగాఙ్కగా ॥ 
చిత్రనీలోత్పలగతా వృషరత్నకరాశ్రయా ।
హిరణ్యరజతద్వన్ద్వా శఙ్ఖభద్రాసనాస్థితా ॥ 
గోమూత్రగోమయక్షీరదధిసర్పిర్జలాశ్రయా ।
మరీచిశ్చీరవసనా పూర్ణా చన్ద్రార్కవిష్టరా ॥ 
సుసూక్ష్మా నిర్వృతిః స్థూలా నివృత్తారాతిరేవ చ ।
మరీచిజ్వాలినీ ధూమ్రా హవ్యవాహా హిరణ్యదా ॥ 
దాయినీ కాలినీ సిద్ధిః శోషిణీ సమ్ప్రబోధినీ ।
భాస్వరా సంహతిస్తీక్ష్ణా ప్రచణ్డజ్వలనోజ్జ్వలా ॥ 
సాఙ్గా ప్రచణ్డా దీప్తా చ వైద్యుతిః సుమహాద్యుతిః ।
కపిలా నీలరక్తా చ సుషుమ్ణా విస్ఫులిఙ్గినీ ॥ 
అర్చిష్మతీ రిపుహరా దీర్ఘా ధూమావలీ జరా ।
సమ్పూర్ణమణ్డలా పూషా స్రంసినీ సుమనోహరా ॥
జయా పుష్టికరీచ్ఛాయా మానసా హృదయోజ్జ్వలా ।
సువర్ణకరణీ శ్రేష్ఠా మృతసఞ్జీవినీరణే ॥
విశల్యకరణీ శుభ్రా సన్ధినీ పరమౌషధిః ।
బ్రహ్మిష్ఠా బ్రహ్మసహితా ఐన్దవీ రత్నసమ్భవా ॥ 
విద్యుత్ప్రభా బిన్దుమతీ త్రిస్వభావగుణామ్బికా ।
నిత్యోదితా నిత్యహృష్టా నిత్యకామకరీషిణీ ॥
పద్మాఙ్కా వజ్రచిహ్నా చ వక్రదణ్డవిభాసినీ ।
విదేహపూజితా కన్యా మాయా విజయవాహినీ ॥ 
మానినీ మఙ్గలా మాన్యా మాలినీ మానదాయినీ ।
విశ్వేశ్వరీ గణవతీ మణ్డలా మణ్డలేశ్వరీ ॥
హరిప్రియా భౌమసుతా మనోజ్ఞా మతిదాయినీ ।
ప్రత్యఙ్గిరా సోమగుప్తా మనోఽభిజ్ఞా వదన్మతిః ॥
యశోధరా రత్నమాలా కృష్ణా త్రైలోక్యబన్ధనీ ।
అమృతా ధారిణీ హర్షా వినతా వల్లకీ శచీ ॥ 
సఙ్కల్పా భామినీ మిశ్రా కాదమ్బర్యమృతప్రభా ।
అగతా నిర్గతా వజ్రా సుహితా సంహితాక్షతా ॥ 
సర్వార్థసాధనకరీ ధాతుర్ధారణికామలా ।
కరుణాధారసమ్భూతా కమలాక్షీ శశిప్రియా ॥
సౌమ్యరూపా మహాదీప్తా మహాజ్వాలా వికాశినీ ।
మాలా కాఞ్చనమాలా చ సద్వజ్రా కనకప్రభా ॥ 
ప్రక్రియా పరమా యోక్త్రీ క్షోభికా చ సుఖోదయా ।
విజృమ్భణా చ వజ్రాఖ్యా శృఙ్ఖలా కమలేక్షణా ॥
జయఙ్కరీ మధుమతీ హరితా శశినీ శివా ।
మూలప్రకృతిరీశానీ యోగమాతా మనోజవా ॥ 
ధర్మోదయా భానుమతీ సర్వాభాసా సుఖావహా ।
ధురన్ధరా చ బాలా చ ధర్మసేవ్యా తథాగతా ॥ 
సుకుమారా సౌమ్యముఖీ సౌమ్యసమ్బోధనోత్తమా ।
సుముఖీ సర్వతోభద్రా గుహ్యశక్తిర్గుహాలయా ॥
హలాయుధా చైకవీరా సర్వశస్త్రసుధారిణీ ।
వ్యోమశక్తిర్మహాదేహా వ్యోమగా మధుమన్మయీ ॥
గఙ్గా వితస్తా యమునా చన్ద్రభాగా సరస్వతీ ।
తిలోత్తమోర్వశీ రమ్భా స్వామినీ సురసున్దరీ ॥ 
బాణప్రహరణావాలా బిమ్బోష్ఠీ చారుహాసినీ ।
కకుద్మినీ చారుపృష్ఠా దృష్టాదృష్టఫలప్రదా ॥ 
కామ్యాచరీ చ కామ్యా చ కామాచారవిహారిణీ ।
హిమశైలేన్ద్రసఙ్కాశా గజేన్ద్రవరవాహనా ॥ 
అశేషసుఖసౌభాగ్యసమ్పదా యోనిరుత్తమా ।
సర్వోత్కృష్టా సర్వమయీ సర్వా సర్వేశ్వరప్రియా ॥ 
సర్వాఙ్గయోనిః సావ్యక్తా సమ్ప్రధానేశ్వరేశ్వరీ ।
విష్ణువక్షఃస్థలగతా కిమతః పరముచ్యతే ॥ 
పరా నిర్మహిమా దేవీ హరివక్షఃస్థలాశ్రయా ।
సా దేవీ పాపహన్త్రీ చ సాన్నిధ్యం కురుతాన్మమ ॥ 
ఇతి నామ్నాం సహస్రం తు లక్ష్మ్యాః ప్రోక్తం శుభావహమ్ ।
పరావరేణ భేదేన ముఖ్యగౌణేన భాగతః ॥ 
యశ్చైతత్ కీర్తయేన్నిత్యం శృణుయాద్ వాపి పద్మజ ।
శుచిః సమాహితో భూత్వా భక్తిశ్రద్ధాసమన్వితః ॥ 
శ్రీనివాసం సమభ్యర్చ్య పుష్పధూపానులేపనైః ।
భోగైశ్చ మధుపర్కాద్యైర్యథాశక్తి జగద్గురుమ్ ॥ 
తత్పార్శ్వస్థాం శ్రియం దేవీం సమ్పూజ్య శ్రీధరప్రియామ్ ।
తతో నామసహస్రోణ తోషయేత్ పరమేశ్వరీమ్ ॥ 
నామరత్నావలీస్తోత్రమిదం యః సతతం పఠేత్ ।
ప్రసాదాభిముఖీలక్ష్మీః సర్వం తస్మై ప్రయచ్ఛతి ॥
యస్యా లక్ష్మ్యాశ్చ సమ్భూతాః శక్తయో విశ్వగాః సదా ।
కారణత్వే న తిష్ఠన్తి జగత్యస్మింశ్చరాచరే ॥ 
తస్మాత్ ప్రీతా జగన్మాతా శ్రీర్యస్యాచ్యుతవల్లభా ।
సుప్రీతాః శక్తయస్తస్య సిద్ధిమిష్టాం దిశన్తి హి ॥ 
ఏక ఏవ జగత్స్వామీ శక్తిమానచ్యుతః ప్రభుః ।
తదంశశక్తిమన్తోఽన్యే బ్రహ్మేశానాదయో యథా ॥
తథైవైకా పరా శక్తిః శ్రీస్తస్య కరుణాశ్రయా ।
జ్ఞానాదిషాఙ్గుణ్యమయీ యా ప్రోక్తా ప్రకృతిః పరా ॥ 
ఏకైవ శక్తిః శ్రీస్తస్యా ద్వితీయాత్మని వర్తతే ।
పరా పరేశీ సర్వేశీ సర్వాకారా సనాతనీ ॥ 
అనన్తనామధేయా చ శక్తిచక్రస్య నాయికా ।
జగచ్చరాచరమిదం సర్వం వ్యాప్య వ్యవస్థితా ॥
తస్మాదేకైవ పరమా శ్రీర్జ్ఞేయా విశ్వరూపిణీ ।
సౌమ్యా సౌమ్యేన రూపేణ సంస్థితా నటజీవవత్ ॥ 
యో యో జగతి పుమ్భావః స విష్ణురితి నిశ్చయః ।
యా యా తు నారీభావస్థా తత్ర లక్ష్మీర్వ్యవస్థితా ॥
ప్రకృతేః పురుషాచ్చాన్యస్తృతీయో నైవ విద్యతే ।
అథ కిం బహునోక్తేన నరనారీమయో హరిః ॥ 
అనేకభేదభిన్నస్తు క్రియతే పరమేశ్వరః ।
మహావిభూతిం దయితాం యే స్తువన్త్యచ్యుతప్రియామ్ ॥
తే ప్రాప్నువన్తి పరమాం లక్ష్మీం సంశుద్ధచేతసః ।
పద్మయోనిరిదం ప్రాప్య పఠన్ స్తోత్రమిదం క్రమాత్ ॥
దివ్యమష్టగుణైశ్వర్యం తత్ప్రసాదాచ్చ లబ్ధవాన్ ।
సకామానాం చ ఫలదామకామానాం చ మోక్షదామ్ ॥ 
పుస్తకాఖ్యాం భయత్రాత్రీం సితవస్త్రాం త్రిలోచనామ్ ।
మహాపద్మనిషణ్ణాం తాం లక్ష్మీమజరతాం నమః ॥ 
కరయుగలగృహీతం పూర్ణకుమ్భం దధానా
క్వచిదమలగతస్థా శఙ్ఖపద్మాక్షపాణిః ।
క్వచిదపి దయితాఙ్గే చామరవ్యగ్రహస్తా
క్వచిదపి సృణిపాశం బిభ్రతీ హేమకాన్తిః ॥
॥  ఇత్యాదిబ్రహ్మపురాణే కాశ్మీరవర్ణనే హిరణ్యగర్భహృదయే
సర్వకామప్రదాయకం పురుషోత్తమప్రోక్తం
శ్రీలక్ష్మీసహస్రనామస్తోత్రం సమాప్తమ్ ॥దీనిపై మరింత చదవండి :