బల్లి శాస్త్రం: స్థానములు-ఫలములు ఇవిగోండి..

Selvi| Last Updated: బుధవారం, 9 జులై 2014 (18:59 IST)
కనుబొమ్మల మీద-ధనలాభము
చెవిమీద - దుర్వార్త వినుట
కనుబొమ్మల మధ్య - కలహ సూచకం
స్త్రీలకు చెవిదగ్గర, చెంప దగ్గర పడితే - శుభము
నడినెత్తిన పడితే - రోగము
స్త్రీకి తలముసుగుపై - వైధవ్య సూచకం
ముఖమునకు ఎగువ - ధనలాభము

గండస్థలమందు స్త్రీలకు- అశుభము
గండస్థలమందు పురుషులకు - బంధువుల రాక
బ్రహ్మ రంధ్రమున -మృత్యుభయము
బ్రహ్మరంధ్రమునకు ముందు- మేనమామకు చేటు
నెత్తి వెనుక - తమ్మునికి అరిష్టము
కుడినెత్తిన - సోదరుని వలన భయము

తలముంగురుల మీద - కీడు సంభవించును
తలమీద బ్రహ్మ రంధ్రమున - లక్ష్మీకరము
అరికాలియందు - రాజ్యలాభము
వేళ్ళయందు - రోగము
మోకాలియందు - వాహన లాభము
మోకాలి కింది నరముల యందు - రోగమూలా ధన వ్యయము
పాదముల ఎముక మీద - కార్యహాని

పాదసంధి యందు - రోగము
పాదముల వెనుక - కారాగార గృహ ప్రవేశము
పాదముల యందు- ప్రయాణము
గుండెపై పడితే - అధైర్యము
పై కడుపున - పుత్రలాభం
బొడ్డున - భయము
బొడ్డు దిగువన - రోగము
కడుపు పక్కన - ఆరోగ్యం
భుజము యందు - సహాయం

రెక్కలయందు - ప్రయత్న కార్య భంగం
అరచేతియందు - ద్రవ్య లాభం
మోచేతియందు - సహాయనాశనం
మణికట్టు దగ్గర - గర్వ భంగం
గోళ్ళయందు - జంతు భయం
చంకలో - ప్రేతభయం
వెన్నున - శత్రుభయం

వెన్నెముక యందు -
పిశాచ భయం
ముంగుర మీద - హాని
కేశాంతమందు - అనాయాస మరణం
జుట్టు మీద - కష్టం
జడ మీద- పతిక మృత్యువు,
పాదమందు - కళ్యాణం
నడుము వెనుక - వస్త్ర లాభం,

పిరుదున - శయ్యాలాభం
తొడ వెనుక - విషభయం
ముందు తొడమీద- సుఖం
స్త్రీకి తొడమీద - వ్యభిచారం
కుడికన్ను- పరాజయం
ఎడమ కన్ను- అవమానము
ముక్కుమీద - కార్యహాని
ముక్కుకోనయందు - పరాజయము

ముక్కు ప్రక్కన - మిత్రలాభం
మీసం మీద - అధికార లాభం
పై పదవిమీద - భూలాభం
క్రింది పెదవిమీద - సుభోజనము
నాలుక యందు - విద్యా లాభము
గడ్డము నందు - అపమృత్యువు.దీనిపై మరింత చదవండి :