పరమేశ్వరుడిని ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు శివాష్టకం

lord shiva
సిహెచ్| Last Modified గురువారం, 20 ఫిబ్రవరి 2020 (19:53 IST)
ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం |

జగన్నాథనాథం సదానందభాజం |

భవద్భవ్యభూతేశ్వరం భూతనాథం |

శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే|


గళే దండమాలం తనౌ సర్పజాలం |

మహాకాలకాలం గణేశాదిపాలం |

జటాజూటగంగోత్తరంగై ర్విశాలం |

శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే|


ముదా మాకరం మండనం మండయంతం |

మహామండలం భస్మభూషాధరం తమ్‌ |

అనాదిం హ్యపారం మహామోహమారం |

శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే|


వటాధోనివాసం మహాట్టాట్టహాసం |

మహాపాపనాశం సదా సుప్రకాశమ్‌ |

గిరీశం గణేశం సురేశం మహేశం |

శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే|


గిరీంద్రాత్మజాసంగృహీతార్ధదేహమ్‌ |

గిరౌ సంస్థితం సర్పహారం సురేశం |

పరబ్రహ్మబ్రహ్మాదిభిర్వంద్యమానం |

శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే|


కపాలం త్రిశూలం కరాభ్యాం దధానం |

పదాంభోజనమ్రాయ కామం దదానం |

బలీవర్దయానం సురాణాం ప్రదానం |

శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే|


శరచ్చంద్రగాత్రం గణానందపాత్రం |

త్రినేత్రం పవిత్రం ధనేశస్య మిత్రమ్‌ |

అపర్ణాకళత్రం సదా సచ్చరిత్రం |

శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే|


హరం సర్పహారం చితాభూవిహారం |

భవం వేదసారం సదా నిర్వికారం |

శ్మశానే వసంతం మనోజం దహంతం |

శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే|


స్తవం యః ప్రభాతే నర శ్శూలపాణేః |

పఠేత్‌ సర్వదా భర్గసేవానురక్తః |

స పుత్రం ధనం ధాన్యమిత్రే కళత్రం |

శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే|దీనిపై మరింత చదవండి :